Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door vruchteloos gezoek en dwaze drift bekroond:

Zij zochten soms zoo lang terwijl zij »'t moois" niet vondec Als ik. toen 'k x en x moest zoeken voor mijn zonden!

LUX.

De zak is nog niet leeg, de klucht niet afgespeeld.

De grooten worden na de kleintjes nu bedeeld;

Elk krijgt een pakje en wordt verrast, een Oom en Tante, .hen dito —^dito; toen.... de Fransche gouvernante,

\an wie 'k tot nu toe zweeg, alleenig voor mijn rust, \\ ant, ik verzeker u, ik had haar graag gekust.... Ach kende zij 't Hebreeuwsch, ik zou dat schatjo vragen Mg les te geven in de taal van Abrams magen!

LXXXI.

De beide jongelui van straks, Minerva's kruis,

De lieve dochter en de brave vrouw van 't huis,

Elk had zijn deel in 't feest. Toen, hoorders, bloef ten leste, — Let op, want ik bewaar voor 't laatst het allerbeste —

I oen bleef er in dien zak des heils, die op een stoel Geheel was uitgepakt te midden van 't gejoel,

Nog over — één surprise, een klein, wit, aardig pakje f Zeer netjes toegemaakt, mijn hoorders, met een lakje!

LXXXH.

»En dat's nu voor Papa!" zegt Sint-Niklaas, »'k heb do eer Up uwer kindren feest, gestreng en edel Heer,

Dit klein bewijs van dank voor 't lief onthaal, genoten v an u en de uwen, van de kleinen en de grooten,

U aan te biên! bewaar 't in voorspoed en in vreê,

Versmaad dat kleintje niet, en geef me uw vriendschap mee." De stem des Bisschops scheen te trillen onder 't spreken Als schroomde hij in ernst de kennis af te breken \

LXXXI1I.

Des Ridders voorhoofd werd beneveld door een wolk,

Dat hij behandeld werd precies als 't jonge volk:

Hij vond het eigenlijk heel naar en kinderachtig

u-1!r u6n W1J8 Tan iets te Seven vrij omslachtig:

Hg dacht, het ding was een Burkffee van zijn vrouw.

hn hield zich eerst of hij het etn ks wel oopnen zou...

naar kom, hij wil de vreugd ?avond niet verstoren,

let lakje vliegt er af, en — opent thans uw ooren! - LX XXIV.

Ja, opent de ooren! neen, mijn vrienden, stopt ze dhVt! ih- 1, k vlucht van hier, verbergen we o&* gezicht!

n 1 tl? 6eD "dlkuul. gruwlijk te openbaren,

Uat ik nog hier mijn vers, mijn plan, mijn man liet vare» Zoo keeren mooglyk was, zoo mijn geheim niet sprong

Sluiten