Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iswaardig dat haar wi] en wijsheid triomfeert;

!-p het den man volstrekt niet dansen naar haar pijpen.

ilaar wist hem enkel in zijn zwakste zwak te grijpen.

T ^

Let op: zij knikt en blikt haar egaê vriendliik aan hn zegt: »Ik heb misschien uit hartljjkheid misdaan ÏÏÖT™ ~ nieuwsgierigheid - maar zoudt gij 't niet vergeren,

Althans op zulk een dag, den bljjdsten van ons leven?"

«Welzeker, spreek, mijn schat!" Goh, hoorders, na dien brief n ! pakje ™el werd toch de kommandenr zoo lief,

iJar schoon k mijn losse tong met honing had bewreven,

ik al die poezigheid hier moeilijk weêr kon geven!

a.

V ^ — her"ccmt Mevrouw — zeg ik u alles graajr! p. middag bracht men al dat pakjen.... uit den Haa v^

met thuis Het kwam natuurlijk in mjjn handen, DepP°rt. was hoog; ik keek — ik dacht — ik voelde 't branden, üier in mgn vinders — och, ik weet niet wat ik dacht Een pakjen uit (Ten Haag! ? en dan zoon hooge vrachL. ln T1S' ff' f3 al Ia"o, niet waar? zoo iets verwachtte,

tn had het lakjen al gebroken in gedachte. „ . , CII.

•Lnfin. gg vat, de rest hoeft waarlijk niet verklaard, ti ' 'euwsgiengheid, helaas, was steeds der vrouwen aard,

Jf heb. p zgt niet boos, dus eventjes gekeken .

M.X' - fpreekt Yan"zelf— mocht ik niet openbrekeofllaar o li wist genoeg, en maakte een heerlijk plan:

. u weet ik, riep ik uit, hoe 'k hem verrassen kan Van avond welk een vreugd!,Ja vrouwlief, ja, t is aardig | O ik Tergeef het u, t idee was uwer waardig! tv • » cm.

k A66,?' D03 ban7 ^ ge op de sociëteit Gehoord hadt.... — »Neen. ik wist van niets, mijn lieve meid, Uw plan is wel geslaagd!" .Nog niet geheel, mijn beste," (Let meisjes, let wel op. het mooiste komt ten leste.

Het neusje van den zalm.) »N'een waarlijk niet geheel.

Maar geef dat op dit feest elk in uw vreugde deel,

p lf? mSn Pla° gelukt! Ik heb niets meer te vragen, 11 ' eerekrois met meer pleizier zien dragen. '

CIV

Zoo sprekend richt zij 't oog op onzen Sint-Niklaas, lndi»Jneemt hem bg de hand: »\ergeef deez' armen dwaaa Indien ge mg vergeeft!" - ,Wat zll ik hem vergeven'

gespeeld, k zag 'tnooit zoo in mgn leven!" — -Nochtans de Bisschop, ziet eens aan! zinkt op zgn knie,

Sluiten