Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wat hij had gedacht ? En wat zij had verteld ?

En wie hem had geleerd voor Sint-Niklaas te spelen ?

Hij moest van a tot z haar alles mededeelen.

ex.

De gouden bracelet werd uit den donkren hoek,

Waar ze eerst verbannen was door barschen vadervloek,

In eer hersteld. Hij zelf haakt nu het huwlijksbandje rast om haar arm, en kust het hem geschonken handje. En stamelt: »God and you!" aan 't harte van zijn bruid.... •En onze moeder!" — roept het lieve meisjen uit —

>Wier trouw en wier vernuft deze uitkomst ons bereidde,

En die een Engel was, een Engel voor ons beide I"

CXI.

O vrouwelijk rernuft, zoo onuitnutlijk rijk,

Zoo geestig en gevat, geen wijsheid u gelijk!

Ook ik geloof, men had zoo'n zotheid niet bedreven,

Had men des Ridders kruis aan 's Ridders vrouw gegeven! »Virtus nobilitat" sou dan geen parodie,

Geen laster zijn geweest Tan wijsheid en genie

pi schoon al menigeen die Btelling rag betwist heeft,

Ik hoü nog altijd toI dat men zich hier Tergist heeft 1

CXII.

anneer toch, vraagt ge in 't end, had onze domme Tri end

De kroon der burgerdeugd verworTen of Terdiend ?

Helaas, de schijn bedriegt de kleinen en de grooten,

En. schoon de waarheid hier den schijn heeft uitgesloten,

De man had aanzien, geld en poids; een domme faam Of een gedienstig Triend verkondde Ter zijn naam,

Slen had misschien gehoord dat hij een heele baas was....

k Wil toch niet denken dat het voor zijn Sint-Niklaas waal

CXIJI.

De kommandemr, Tennoeid, kapot Tan al de pret.

Sliep wel dien nacht niet veel, maar ging toch vroeg naar bod. Jk laat den stumper zich hier vreedzaam retireeren En wil hem liefst niet in zijn.... droomen pourtuiveeren.

Schoon hg den aftocht blies, ging t feest beneden voort, Men kuste, lachte en sprak en schaterde ongestoord.

Mevrouw gaf aan 't sonpé een fijne flesch.... champanje, fcB — niemand dacht meer aan het liedje Tan Kokenje!

CIIV.

Heb ik nu lang genoeg met dezen dwaas gespot,

De zoute scherts bekroon, zoo 't mag, een galden slot!

VVant, schoon ik nimmermeer met 's werelds schijn zal dwepen, loch. vrienden, word ik liefst ook niet Terkeerd begrepen: Dus luistert, eer gij licht den armen dichter vloekt,

Sluiten