Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIBERAAL.

Die wahre Liberalitdt ist Aner/cennung.

lijn ontzaglijk liberaal — Dom rolkje, dat niet denk: als wjj

Wij laten ieder vrij En wroet voor zijn partij,

In doen en denken, kunst en taal; Dat hen de dairel haal... Wij zeggen: vry en bljj L... I Wat zjjn we liberaal [

LEVENSLIED.

Boe min ik dat fier en dat vroolijk gelaat

Met helderen blos op de wangen,

Dat oog, dat de reinheid der ziele verraadt,

Dat harte vol bloemen en zangen:

Hoe min ik u, heerlijk en harteiijk kind,

Die knielt voor uw God, en de lente bemint.

Maar 'kgun u dat bleek en dat ziekeljjk schoon,

Die fletse, die mijmerende oogen,

Dat blosje zoo kwijnend, poëtisch van toonl

Dat hart door illuzie bedrogen :

Ik gun u 't bedorven en dwepende kind.

Dat kwijnt in het voorjaar, en — 't maantje bemint.

Hoe boeit mij de rijke, de manlijke luit,

Hoe wensch ik den zanger te kronen,

Die gloeit voor zijn God, voor zjjn land, voor zijn bruid,

Die 't leven in zinrijke tonen Weerspieglend, al bloemen, vol kleurigen gloed, Vol geuren des levens, ons strooit in t gemoed I

Maar weg met dat ijsljjk en kermend gezang

Van zieklijke hersens en harten;

Ons maakt geen wanhopende Demon raeer bang,

Ons walgt al de tooi van uw gmarten, O wereld-verachters, gij laat mg zoo koel;

O pronkende ljjders—. waar is uw gcvoaiT

Hoo min ik die reine, die godljjke luer,

Die moedig leert loven en strjjden,

De blijdschap ons heiligt als gaaf van den Heer,

En waarlijk kan troosten in 't Inden!

Die spreekt: Dien uw God met een helder gezicht, Het zout in u-zelven, en wandel ln 't licht I

Maar, ziekljjke dweper, ontplooi uw gelaat:

"k Heb eohadaw genoeg in het leven!

Sluiten