Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Wai jórh als stichtlijk aan komt mel-

booht ons maar zeidon. (den, Wih gg mjj stichten, och, voortaan, Ooa waarschuw niet, mw grijp mij (aan!

STICHTELIJK.

J.ant htï nnr — i_ _ i

' [V vernaien,

uroaachten m mijn ziele dalen, ten glimlach om mijn lippen dwalen, tM m ™gn oogen lok een traan I

16 EOer vrijzinnig, zeer! Hij houdt niet van die vromen: flij geeft geen «weerga" omdoleei Jtn smaalt van abreede zoomen. •j,..v'rH'r. waren chiisteogeee pij al die fijne kwezels;

Hfl ^^gt Ijafde" is 't hoogst, i

p v .»x , ('4 m66s<

ün scheldt heo uit voor Kzols.

fan Rap is «eer vrjjzinnig, zeer I ken vfjand van de vromen, Ji-n, ik geloof, ook niet veel meer Met vroomheid ingenomen. Jan tiau beweert, na wijs beraad,

» t Bestaat'em niet in 't bidden,' Maar waarin of 't'em dan bestaat, Dat laat hjj liefst in 't midden!

Jan is geen knecht der wet; hij staat, hjj, in de vrijheid! TW, 8 t,hui> komt> 's avonds laat, •Psalmzingt hg : Vrjjheid, Blijheid I «n Tolgt m denken en in doen De «tem van ijjn geweten,

er ©en van ruim fatsoen *n, nun of «wer, versleten.

*Ue8> "««der vrees, w u bij zegt staat op pootan: Hgwoet vooral van Dominees Ontelbare anekdoten.

x.

JA5 BAF.

inLTk' T* gwn andere keus

tuweh»» reohUmag en Iiehtainnig, ik zon liever om mijne orthodoiie roor oudürwptsch ioorgwu, dan om mgn liberalisme ingehaald door 1'eden Tan verdachten ernst.

Ook voelt Jan Rap, diemenschen kent Nogal zijn eigen waarde: '

' f'!r, ,T, ' 8® I0o'n patenten vent, Aoo liberaal, op aarde?

Jan Rap is zeer vrijzinnig, zeer!

! i i-u ï 8tandJe T0' verlichting:

Afbreken is zijn vreugd, zijn eer, 1 In spotten vindt hij stichting. Wat knappe kop! wat diepe Blik!

lig hangt niet aan de letter; Hg hangt veel meer aan eigen Ik tM nommer Eén — die ketter! De waarheid heet het doel alleen

Van dees geliefden broeder:

f lil sierde onlangs met aardigheén

Den Bijbel zijner moeder, "ö grijnst zijn kleine zusjes fin,

Die wonderen gelooven;

Want zjjn geloof, t geloof van Jan,

otaat vast en ver daarboven I Jan is niet kerksch; dat gpree kt van-

Hjj denkt zoo heel verheven^ ' »Zfn tempel is het blauw gewelf, 'tjjn godsdienst is — zijn leven!" \v . ^ Zondaarsmorgenuur Niet bg de vrome scharen f

wel aoo goed, in Gods natuur Houdt kerk en —• rookt Bigaren!

Sluiten