Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LV.

FORMULIER TAN EENIGHEID.

't Geloof van de Eeuw, in 't kort gezegd, Is dit: Och, alles komt terecht.

LVI.

LEER EN LETES.

(MIKROKOSMOS.

;'t Is katechizatie: de dartele jeugd

Met oolijke christenzielen, Met guitige oogen en roezig haar, Grauwe buisjes of blauwe kielen,

Niet wijzer: slechter evenmin,

Geen kwestie baart hun zorgen, Een vogel zingt iu 't jong gemoed En vroolijk lacht de morgen.

De jeugd joelt aan de kerk bijeen En wacht op het klokje van negen, : Bat Dominé treedt uit de pastorie, Vlak bij do kerk golegen.

iZij worden gevoed met de zuivere Dees jeugdige Protestantjes; (leer, Hun levensbeschouwing is melanko-

(liek,

Al lijken het vroolijke klantjes!

'Zij houden voor waar watDominézegt,

Goen twijfel rijst van binnen: [Toch werkt de kracht der zuivre leer Maar langzaam op hun zinnen!

, 'Zij weten dat heel 't menschdom diep In Adam is gevallen,

En dat verdoemd zijn, reeds voorlang, De meesten, zoo niet allen!

Intusschen schijnt het hun vroolijkVoorloopig niet te storen, (heid Of daar, op één die zalig wordt, Tienduizend gaan verloren 1

IZij weten ook van 't wezen Gods

Verwonderlijke zaken ! Die trouwens hun lichtzinnig hart, Al mee niet wijzer maken.

Och, Pastor! preek die jeugd maar Dat ze in dit stofgewemel (voor Moet leven, wars van 't aardsch geAlleenig voor den hemel. (not,

Zelfs Teunis, die op krukjes gaat,

Do beste van die snuiters,

Leeft nog op 't oogenblik alleen Voor knikkers en voor stuiters!

Klaas, met een hoepel in de hand, Leert zijn geloof van buiten, (vrij Doch loopt hij vast vraag Vier wel En — zal dus 't boek maar sluiten I

Piet, die zich strakjes in de los Een zondaar zal verklaren — Trekt nu, zoo'n zondaar als hij is, Zijn zusje bij de haren I

De blonde Ko, de zwarte Jaap

Vertoonen ons Kaïn en Abel; En de andre schaar joelt wild doorPrecies de Toren van Babel! (een,

Slechts Keesje met zijn «kort be-

(grip"

Zit in een hoek te brommen — Zijn godsdienst kostte 't stumpertje Helaas! al vrij wat grommen...,

Sluiten