Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• T *1 J»J. IJ:: l,nnM lAnonWam

~ j /<a no k' WOU (lUL lil Jia.ni i/vkvuo.

Uaar s.aat oe — — """S Bie kïndren in zijn armen" nam Den tempel in der christen Jeugd, En vast wel anders le«de 1

Eenvoudige, onbekeerde!

1860.

LVII.

IN DE HUISKAMER.

Zn 't officieel gewaad ook nog zoo eêl van snee, Den Christen kent men eerst in 't huislijk négligé.

I.VIII.

AAN EEN 1I0LLANDSCHEN KNAAP.

Jongen, reeds met tintiend oog Ziet gij smachtend op,

Naar dien preekstoel, steil en hoog, Uwer wenschen top 1

Lacht u 't zalig denkbeeld aan, Ook eens deftig dddr

Hoog en gansch alleen te staan, Neerziende op de schaar?

Op de schare gaamgestroomd, Zeker, aan uw voet;

Want van leege kerken droomt Nooit een vroom gemoed I

Kleuter van een Redenaar,

Oefent ge u misschien

Reeds in 't plechtig handgebaar, Ginder afgezien?

Doet ge al soms tot eigen sehaê, Jeugdige alias,

Uw geliefden Preeker na Voor het spiegelglas?

Kweekt gij reeds dien preektoon, die, Eenig in zijn soort,

Vaderlandsche oratorie

Kenmerkt en — vermoordt"!

En verkondt je moeder al_

Met oen lach, vol vree,

Wat er van u worden zal,

Zegge: een Dominé.... —

Hoor dan, kmd, on overleg Eens dit hartig woord:

Op een gansch verkeerden weg Dwaalt ge: ga niet voort 1

Weet het: Eerzucht, IJdelheid Lokte al moor dan een,

— Dikwijls werd de fout beschroid! Naar dien preekstool heen.

IJdelheid, door ouderzwak Roekloos aangespoord;

(Schoon de zoon in vaders vak iMeer had thuis gehoord 1)

Eerzucht, die het moeilijkst ambt, Bron van strijd en leed

Voor wie de echte kroon bekampt 1 Licht hem tellen deed!

IJdelheid, die achittren wou, > Met.... neen mooie preek,"

Zwaaien met een priestermouw, Heerschen met — een steek 1

Nu, keer tot u-zelf eens in,

Kleine Samuel:

Vrome zin of ijdle zin,

Wat drijft u tooh wel?

Zeg mij, jongen, gul en goed, Wat is t dat uw oog

Van verlangen sohittron doet, Opziend naar zoo hoog ?

Sluiten