Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do oudo Wereldkoningin

Zag haar huis bestormen,

Steenen vlogen 't venster in,

Zij ook moest — hervormen! Wat al leven ! wat al strijdt

Wat al ommekecren!

Veel te leeren geeft de Tijd,

Meer nog — af te leeren!

"Want of 'tu mishaag of niet,

Klaar ia 't, dat men heden Allo dingen anders ziet,

Dan in 'tsohoon verleden 1 't Is niet anders 1 — of ge al zucht

Vromor steeds en banger, »'t Nieuwe lioht" zit in de luaht

Yan gedachten zwanger! »'t Is niet anders I" — of wij 't al

Anders graag geloofden, »De aarde draait" — dat ig 't geval,

ïrotB de stijve hoofden!

Blijf dan, naar 't u lijkt en lust,

Alles maar bosohouwen, Al 't o n li q u d b r e voor uw rust

(En gemak) behoAeni Vouw de handen saam en vloek

In uw zelfverblinding,

Tegen al dat onderzoek,

Tegen de ondervinding!

1860.

Knijp, ai knijp uw oogjes diobi

Achter de gordijnen,

En verklaar: I k zie geen licht,

Ergo kan 't niet schijnen.

Doch, zoo 't wezen kan, bewaar

Nog één grointjen oordeel En gebruik dat, Femelaar!

Tot uw eigen voordeel; En begrijp dan, hoe ge u draait

Om uw tijd te ontkomen,

Dat ge alleen u-zelven paait,

Met onmanlijk droomon! Op ! — dat kan nooit Godsdienst zjjn,

Die den dag moet vreezen,

Altijd met den schemerschijn

Dwepend van voordezen;

Neen, die daar op élk gebied, 't Licht zal welkom heeten, Slechts in zeker hoekje niet Van zijn glans wil weten! Op! — mijn vrome slaat het oog

Voor het Al geopend,

Vorschend rond en staêg omhoog

Lijdend soms, doch hopend! Kan de zelfmoord van 't verstand

U slechts ruste geven,

Hjj wil liever, aan Gods hand, Rustloos zoekend — leven!

Lxxin.

GELOOVIG EN RELIGIEUS.

Daar is die 't al gelooft uit scepticisme alléén, —

Die luttel houdt voor waar is vromer licht, naar 'k meen.

LXXIV.

DE TEGENSTANDERS YAN HET MODERNE.

HOUDEN EN HEBBEN.

»Ik houd maar wat ik heb; dat nieuwe! 'k gruw er van 1"

Goed, gruw; maar zeg, wat hebt ge dan ?

LXXV.

OVERWEGENDE ARGUMENTEN.

, 'k Heb mot dat niouwe niets van doen. j En dan, ik heb een vrouw getrouwd, Vooreerst, het strijdt met ons fatsoen; | Die 't met den Catechismus houdt.

, Tc Heb mot dat niouwe niets van doen. | En dan, ik heb een vrouw getrouwd,

Sluiten