Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXXIX.

MET SCHADE EN SCHANDE.

AAN ?

Met schade en schande wordt men Jawel! met dien verstande, (wijs, Dat rr.en de schade stelle op prijs, En God dank' voor de schande I

Maar wio de schaê zich zelf verheelt,

Van schande niet wil hooren, Wordt door de les, hem toebedeeld, Nog dommer dan te voren.

xo.

AFGEBROKEN DISKTJSSIE.

Met ü strijd ik niet meer, fatsoen gebiedt mij 't zwijgen, Een snuifje bood men u, gij... gooit met p—rdev—gen.

xci.

HOE SOMS DE LIEFDE IIEERSCÏIT.

De liefde is lankmoedig, xij is goederlieren, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardig, zy is niet opgeblazen.

Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zieh-zelve niet, zy wordt niet verbitterd, zy denkt geen kwaad.

Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblydt zich in de waarheid.

Zy bedekt alle dingen —• zij verdraagt al!» diïigea.

De liefde is de meeste. P i c l c e.

't Is nii der Liefde gouden tijd,

Do tijd waarin wij leven ! (strijdt, Vraag toch maar rond! Men bijten

Door Liefde alleen gedreven. Neen, staar mjj niet zoo spottend aan, Wien broeders hardheid griefde; liet komt op 't recht begrip maar aan, Het recht begrip van liefde!

Do Liefde doet den naaste leed,

Dat's tot zijn best, beweert ze; De Liefde is hard, is scherp, is wreod,

Dat is juist liefde, leert zo. De Liefde zegt ook geestigheên,

Die de arme zielen plagen,

Maar 't is tot nut van 't algemeen, En niet uit zelfbehagen I

Daar zo in de waarheid zich verblijdt,

Zoo is ze, allicht eens, aardig! Doch scheldt u noö een foutje kwijt: De liefde is niet lichtvaardig I

Zij ringeloort, zij kritizeert

De 8tumperds naar den gcesto, En staalt hun wat do Apostel loert En toont: Ik ben de meeste I

Haar mantel — gaf zij n present,

Lichtzinnige Legende I Zij maakt de Waarheid thans bekend,

Zij vilt de naakte ellende! En mocht ze — uit zwakheid — in een Nog soms een feil verhelen, (vrind Straks toontzowoerhootrouwzij mint Hun, die haar 't snoodst verveleu!

De Liefde dient: zij dient, als't moet...

Ook klappen too en vegen! Desnoods vermoordt ze een zwakken Der maatschappij tot zegen! (bloed, Dat kost haar strijd en zielsverdriet,

Verborgen tranenbeken ; —

Maar Liefde zoekt zich-zolve niet, Zij zoekt slechts — uw gebreken!

Sluiten