Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroom en vroolijk, frisch en vroeg Met de zonne wakker,

Strek uw handen naar den ploeg Op den grooten akker I

Blik in 't rond, doch wijd nw vlijt Niet aan 't speknleeren;

Vriendje, hebt ge zooveel tijd Tot filozofeeren?

Mooi! zoo komt ge juist van pas Voor een tal van zaken*

Menig stal van Augias Is nog schoon te maken 1

Denken doodt en doen verlicht!

Op! de mensch moet handlen;

Niet staêg met bedrukt gezicht Als in droomen wandlen!

Kiacht, gezondheid, raad en baat Voor uw zielenooden,

1860.

c.

Is in de' arbeid, in de daad,

U van God geboden!

Werk en min, ziedaar de troost!

Bouw een huis op aarde!

Leef en streef voor gade en kroost!

Kweek de schoone gaarde!

Menig nokkend filozoof

Wien zijn huis bekeerde Tot echt-menschelijk geloof — Dat zijn kind hem leerde l

Wie, uit liefde, een heil gen Plicht

Hart en hoofd wil geven,

Zal zijn God en vrede en licht

Vinden in het leven;

Meer dan hij die, suf en sip,

Dag en nacht blijft zoeken Naar een reedlijk Godsbegrip In de nieuwste boeken!

PRACTISCH.

Ik zeg maar wees geleerd, dat's mooi! maar wees verstandig, Dat's mooier nog! en mensch, vooral wees niet onhandig!

DENKEN.

Wie 't met zijn denken hier beneden Nog wel het verste brengen kan ?...

Mij dunkt somtijds, en dat om reden! Een needrigen weldenkend man.

TER GRIFFIE GEDEPONEERD. (Zie XX.)

Verveling stemde voor de wet En, naar uw zin of niet, ge krijgt een spoorwegnet; Dat is nu uitgemaakt, en in een jaar of zeven Ia Groningen niet ver ....

„Maar hoe is *t met den Wil?" Dat is niet uitgemaakt, doch — hou' er liefst van stil! De kwestie sluimert: laat haar rusten! ze is al-even^

Sluiten