Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij kunt me zoo zonder grammatika,

Verbuigen en vervoegen,

Dat ik betoovcrd te luisteren sta, Schier met jaloersch genoegen.

Wie leerde u dat ? Dat leerde u voorGeen kitt'lig taalgeleerde, (waar Geen preeker of geen redenaar, W'ien Siegenbeek bekeerde!

Dat leerde u de goede moeder Natuur,

Die ook de vogels leert zingen ! Haar lessen zijn, voorwaar, niet (duur — Doch schraal heur volgelingen.

Dat leerde u de goede moeder Natuur,

Zij gaf u die tooverklanken

Beleedig haar nooit, met kunst of

kuur,

Blijf steeds h&ir eeren en danken! D. 1857.

O, 'k bid voor u, dat ge immermeer

Moogt praten zoo natuurlijk, Een kind van onzen lieven Heer Nooit deftig of figuurlijk.

Dat ge immer op uw schalke tong, Als thans, uw hartje moogt dragen, Een hartje, zoo rein, zoo frisch, zoo

(jong.

Schoon — met wat minder vragen!

Dat uit uw kinderlijk gemoed,

Zoo geestig en lieftallig, Uw taaltje vloei© steeds zoo zoet, Eenvoudig, oprecht en bevallig!

Dat God u beware voor ons valsch, Ons afgesproken taaltje, (als Ook voor den Delftschen tongval — Voor 't Rotterdamsohe haaltje 1

OPVOEDING.

Ik heb een leelijk trekje,

Ontdekt in 't kleine hart

Van ons aanvallig bekje — Dat baart mij groote smart.

Ik heb tot God gebeden Dat Hij mij raden wou,

Hoe 'k best dat hartje kneden, Dat plantje sturen zou?

Met bidden of bevelen,

Met rede of krachtbetoon 1

Met strijden of met streelen, Met vrees, of hoop op loon ?

Met plooien, pleistren, schikken? Met onweerstaanbren dwang?

Met groote, booze blikken, Of teedren liefdedrang?

Met ééne les voor 't leven, Ken harde les, misschien?

Met op de vingers geven,

Ui uoor ae vingieu üo" •

Met vaderlijke tranen

A&Jidoenelijk en week ?

Met kort en zacht vermanen? Of mooghjk — met een preek?

Met 1 eeren en betoogen?

Met zeekre dogmatiek? Ik vreesde, o kinderoogen, Uw ooJijke repliek!

Zoo stond ik te overleggen Hoe ik mijn trouwloos wicht,

Het juiste woord moesc zeggen En brengen tot haar plicht.

Zoo stond ik half verlegen,

Met teedre zielepijn, Te wikken en te wegen, Wat hier de weg zou zyn?

Sluiten