Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die 't arme harte bindt en vleit, Te schudden van de hand:

Te scheiden v»n een dierbre plek, D. 1857.

Vol weemoed en genot, Te wennen maar aan elk vertrok Verhuizon is ons lot.

M0KGE2Ï BIJ DE DC1NEX.

Alles lacht, alles zingt,

Alles bloeit, alles blinkt Hier zoo lieflijk als immer te ln de dalen is rust, (voren:

Op de heuvlen is lust,

Toch heeft alles zijn lichtglans (verloren.

Naar mjjn Duinen niet meer, Met het hart van weleer, 'tLovenslustigehart, zalikstaren: Aan hun voet, onder de aard,

Rust een stof, ons zoo waard, Rust.... de vreugd van vervlogene (jaren.

Aan den voet van ons Duin, Op wier blinkende kruin,

Vaak mjjn lied van Gods zegen Daar rust, lieflijke, gij, (verhaalde, Die ons loven zoo blij Als een lachendezonnebestraalde!

Waart gij schoon, waart ge goed, Blonk eon minnend gemoed, Uit die trouwe, die zusterlijke Was uw lach vol genot (oogen, Ook geen danktoon voor God, Die daar kinderljjk oprees ten (hoogen ?

Heeft ons hart u bemind,

O gij hartelijk kind,

Zachte lievling van zuster en Frisschejeugd,zondersmart,(broeder; Bloeinendaal 1857.

Blijde Reine van hart,

Liefste vrouw en verruklijke

(moeder I

Als uw stemme, zoo schoon,

Klonk geen nachtegaalstoon Immermeer langs de vredige Wat gezang, wat gekout, (heu?olen: Als ge 's middags in 't woud Bij uw eerstling op 't mos zat (te keuvelen!

Waar gij traadt, kwam do vreê En gezelligheid mee,

't Was gul uk, uw geluk maar te (aanochouwen. Want van 't helder gezicht Straalde leren en licht,

Vroolijke onschuld en dankbaar (vertrouwen.

Op uw zerk straalt de glans van de lentezon thans,

Om uw _<*raf ruiseht de vroolijke Alles fluistert een lied, (morgen, Alles leeft en geniet,

Alles lacht als een jeugd zonder (zorgen....

Maar de glans uwer jeugd,

Die mijn ziel heeft verheugd, Schijnt niet meer in de bloeiende En voor 't kluisje uwer trouw, (gaarde, Speelt een knaapjen, in rouw — Gij zijt treurig, olieereljjkeuardel

Sluiten