Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Bctooverde en bezielde

Mijn hart, mijn geest, mijn jeugd, t Spreidde in mijn blijde 'woning Gods lioht en Trede en vreugd.

Hot blonk op al mijn wegen

Zoo vrienalijk en zoo zacht, Een zonnetje van zegen,

Te morgen en te nacht.

1854.

Het blonk van hoila-e liefde

Voor zooveel goeds en groots ; Het scheen een licht des levens, Maar 't bleek — een boó des doods!

Dat was het Teringstarretje —

Beware u Gods genaê,

Dat gij hot ooit ziet schittren In 't oog Tan kind 6f g&ê!

TWEE LEVENSBEELDEN.

Verzen, geschreven naar aanleiding der bekende plaat: THE PAST AND THE FUTURE.

I.

't Lachend oog, vol liefde en licht,

*t Open harte, rein van zorgen,

In den zoeten lentemorgen

Staart een blij en blond gezicht.

Uit de wonderschoone dreven Van het onbekend verschiet Klinkt een vleiend tooverlied,

't Lied van 't jonge leven....

Op zijn zachte melodij Wat al beelden en tooneelen Reizen de peinzende ziele voorbij!

Rozengaarden, lachtkasteelen,

Kluisjes staóg vol poëzij;

Rjjke ekipages of ruischende zalen;

Zilveren meren en lachende dalen;

Spelende groepjes van schoonheid en jeugd, Groene terrassen, vol leven en vreugd;

Fiere onbekenden, die 't maagdelijk harte

Groet, uit de verte,

Groet met een blos, met een droom, met een zucht!

Op de wolkjes, in de lucht,

Zoo ze geon heerlijken bruidstooi ziet zwevon,

Toch, als in bruidstooi verschijnt haar het leven, Lacht haar de toekomst, zoo rijk en zoo zoet....

O, Sahoone Wereld, wees gegroet!

Sluiten