Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIETEIT EX AESTHETIEK.

Ik kan 't met de Vroomheid niet vinden, Die 't schoone miskent en versmaadt —

Is vroomheid iets anders, gij blinden! Dan liefde voor 't schoonst dat be(staat?

Echte zin voor 't Schoone Sluit ook vroomheid in;

Vroomheid derft haar krone Zonder schoonheidszin.

DE ENGEL BIJ HET GRAF.

"Wat roekt gü den leTende hij de doodenf Hg is hier niet.

Luk. XIIV.

Gij zijt niet heengegaan, gij heiige hemelbode,

Wiens nieuwe vredegroet, bij Jozefs grafspelonk,

Der droefheid, weenend om haar Doode,

Weleer, in 't morgenuur, verrassend tegenklonk!

Ik heb, op 't groote Feest, in meer dan aardsche droornen, (Al heeft mijn zinlijk oog geen engel ooit aanschouwdI)

Ik óók, uw geestenstem, in gindschen hof, vernomen,

Daar eens een dierbaar stof aan de aarde werd betrouwd.

Tc Stond, peinzend, bij een zerk; de Paaschzon wierp haar stralen Op 't plechtig dnin; de zee ruischte, als een psalm, van veer;

Maar ik dacht hoe we saam eens dweepten in de dalen,

En vroeg aan 't graf mijn doode weer ....

Toen, zachtkens, ook voor mij, klonk door de stille dreven Die toon, waarbij het oog verwachtend opwaart ziet,

Die englen-zegegroet, dat woord van eeuwig leven:

„Vriend, die gij zoekt, die is hier nietl

„Niet hier! — die ging u voor naar goddelijker Eden Dan 't lieflijk lustoord uwer jeugd;

En waar de boezem klopt van reiner zaligheden,

Dan de eerste liefde op aard bij 's levens lentevreugd P

Ja, 'k ken u, Engel Gods, gedaald in Jozefs gaarde,

Gij boó der schoonste Hoop, die ons de borst doet slaan....

De God van Christus zond u zeegnend hier op aarde,

En Christus geest leerde ons uw heiige stem verstaan.

Sluiten