Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werken en denken en learen is leven,

Zalig de minste, de kleenste, die 't vat 1 Hein werd het leven een heilige schat,

Needrige kiem van een zaliger streven:

*t "Werk van den geest, van de hand looft den Heer, Als de gedachte het wfldt tot Zijn oer!

Vlak orer mijn deur komt de lijkkoets (thuis,

IMiir stalt hij, de sombere wagen: Hij bracht er weer een naar zijn laatste (kluis — Dat doet hij zoo alle dagen!

'k Hang uit mijn raam; 't is heet in Een snikheet Julidagje; (stad, De zwarte koetsier heeft het warm (gehad.

Veel warmer dan „zijn vrach'je"l

Ook eed hij van 't graf naar stal op (een draf

— Het was op die koets „om te (braden!" —

KIJKJE IN HET LEVEN.

En !egt nu, al blazend zijn huilebalk En de andere plechtgewaden, (af

Hij schudt zich fluks den rouw van "t En frischt zich op reis even; (lijf,

Die «uit I hij zat daar nog pas zoo stijf, Zoo somber, zoo treurig verheven 1

Hij steekt zijn pijpjen aan: hij telt Het fooitje van „zijn vraclfje"';

Terwijl hij een kleine vertroosting Met een tevreden lachje, (bestelt

Dan bergt hij zijn spullen en neemt Al op zijn ellebogen — (zijn gemak

Zou elders het maskeradepak Ook reeds zijn uitgetogen?

BENJAMIN —AF.

Haast ben je nu niet meer Benjamin, Oan neemt een ander je plaatsjen in,

Mijn lieve, kleine jongen! Oan zetjemoederjeneerop den grond, Dan zegt je vader: loop heen, loop (rond —

Je wordt dooreen aapje verdrongen.

tftuu<t ben je nu niet meer Benjamin, Dan krijg je niet altoos meer je zin, En moogt je fortuin gaan zoeken, Oan eet er een ander de kaas van je (brood,

Oan heerscht er een ander op moeders (schoot — Een koninkje in linnen doeken.

lOan zegt je vader: loop heen, loop

Dan sta je gelijk, jij, met de andere (broêrs,

En maak je spektakel, men noemt u (jaloersch,

Men lacht om uw gramschap, klein wichtjel

Dan, wie er je soms nog beschermen (moog —■

Een ander heeft ieders hart en oog, In spijt van je lieve gezichtje?

Ja, haast ben je niet meer Benjamin. Je rijk heeft uit en een nieuw neemt (begin.

Zoo gaat het met de aardsche (rijken.

Sluiten