Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t Is good dat je dit nu maar vroog (onderviiidt: Het loopt in do wereld niet anders, (lief kindl Dat ral jo licht later blijken.

Eerst wordt go vertroeteld, eerst ben (je de man!

Maar donk jo, dat hetlangduron kau? Wel neen, slochts een pooejo, raijn (baasje 1

Dan komt er een wolkjen in 'tvor(schiet....

Dan komt er oen aapje, dat je eerst (niet ziet Hij schreeuwt en zit op je plaatsjet

DIUE PAREN ES EEN.

Gjj hebt twee ooren — mn ar één mond,

Dat vriond I zij u een toeken, Om voel te hooren en niet veel Te spreken.

Gij hobt tweeoogen—maaréénmond, Bedenk dat, u ten zegen:

(B&CKEBT.)

Veol moet gij zien en zeer veel dient Gezwegen 1

Gij hobt twoe bandon — maar één (mond,

Den zin hoort gij te weten:

Twee zijn er voor liet werk, maar één Om te etenl

LIEDJE IN DEN MANESCHIJN.

Hoo 't komt toah, dat zoo garen De meisjes — vraagt ge mij ln 't lieve maantje staren Met stille mijmerij ?

Wel, hobt gij nooit vernomen

Van 't mannetje in de Maan? Zij zien het in heur droomen, Zij lokken 't mot een traan.

Schijnt later — als de morgen Haar naast een wiegje wekt,

En de avond uit de zorgon Haar in de veeren trekt —

Schijnt later van den lioogen Het inaantjen op do ruit — Men kjjkt met andere oogen:

liet mannetje is er uit I

Zelfa ziet men menig spannetje

Zoo kwalijk samen gaan, Dat vaak de vrouw het mannetje Terugwenscht naar do maan i

D A T 'S D E K U N S T.

Naam to makon — dat zegt niets, Naam te houden — dat is iets;

Op uw tijd,

Kunstnaar, Preeker, wie go zijt, K«wj en oere te verzaken;

Zonder wrevel, zondor spijt, Voor don jongro plaats te maken, Die u volgt in Glories gunst — Dat is vaak do grootor kunst.

Sluiten