Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% Val geen van beiden af, 'k heb eerbied voor do Twee,

Doch — zoo ik kiezen moet — ga 'k liefst met de eerste mee. (Misschien, omdat wij steeds dié gave 't meest begeeren —

Wilt gij niet dichter zijn 1 — die wij het meost ontberen I)

XXXII.

Van 't Delftsche mailnieuws, wie nu meer nog wensclit te hoeren. Ga naar de societeit en spits' zijn gulzige ooren I

Daar krijgt gij al het nieuws om niet, en nog (Vmrbij Een handvol politiek en praatjes toe. Voor mg,

Ik luister liever niet, en dat om wijze reden :

Doofstom te zjjn is 't beste deel, in kleino steden 1

XXXIII.

Ook tobde ik lang gonoeg om mijn tooneel te stellen,

't Wordt tijd dat ik iets ga vertoonen of vertellen.

Wij leerden 't al op school: doet aan een ander niet,

Wat gij, o egoïst, niet wilt dat u geschiedt.

'k Gruw van verveling I dds, ik wil niet graag vervelen,

Schoon andren op dit punt in mijn idees niet deelon !

xxxiv.

Te Delft dan was het, op een Maildag in November....

Gij weet, ons brengt die Mail de brieven van September,

Historisch nieuws, voorwaar! gij kunt er niet op aan:

Wat voor twee maanden was is mooglijk lang vergaan.

't Is heden niet meer waar, wat gistren werd geschreven,

Wat is dan Oostursch nieuws in dit kortstondig leven?

xxxv.

Doch, om nu eindlijk eens geregeld te beginnen,

Wijkt, spoken, uit mijn lied en droeve tusschenzinnen!

't Was Maildag dan te Delft, in Slachtmaand van het jaar...» Dat u belieft; dat moet gij vinden met elkaêr;

En als gewoonlijk deed, omtrent de middagstonde,

Langs zoekre Delftsche buurt, do Brievonboö zijn ronde.

xxxvi.

En, voor het raam van zeker huis stond in gedachten Een zeekre Delftsche Vriend, — gjj meent, zjjn brief te wachten ?.... Geenszins. Hij volgde alleon des Briefbestellers gang Met peinzend oog — en zuchtte op eenmaal dreigend lang: «Als toch die vent me ooit hier een brief nit de' Oost bestelde, Dan".... Juist stond daar de vent op stoep en — Goön —hü belds.

XXXVII.

«Eén gulden-twintig," sprak de dienstbare, trad binnen,

Een mailbrief in don tip baars boezlaars. Als van zinnon Keek onze vriend haar aan — en zei: »Dat's niet te recht." »'t Is toch aan uw adres." — »Wel zeker! licht gezegd 1

Sluiten