Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn daar op aarde dan geen andron die zoo lieoten 1

Dc — 'k heb geen brief van doen I ik wil er niets van weten 1"

XXXVIII.

»14aar, vader..." — »'k Heb in d' Oost geen vrienden en geen f^ken; 'k Begeer met niemand ooit in kennis te geraken Daar in dat Apenland! Ik sluit mijn hart, mijn deur Voor al wat oostersch is, al was 't de Goeverneur!

Daar zijn er hier genoeg om zulk een brief verlegen,

'k Sta hun den mijnen af — hij breng' hun vreugde en zegen f"

xxxix.

Het meisje, dat wij juist imaar, Vader..hoorden zoggen,

Gaf nu een wenk om stil den brief maar neer te leggen Op tafel: onze Vriend, niet ganseh op zijn gemak,

Toog weer naar 't raam en stond, do handen in den zak,

En zweeg en zuchtte en blies. Straks eensklaps opgestovon,

Vloog hg de deur uit en de trappen langs naar boven.

XL.

Toen stond ons moisjen op: bekeek dien brief wat nader,

Eerst zóó, dan zóó, en dacht — aan wien 1 Wel aan heur Vader! Denkt ooit een meisje aan iemand anders? en toen keek Zij in den spiegel en werd beurtlings rood en bleek;

Bedacht zich; lei den brief wéér neer, en zuchtte en wachtte, En eindlijk liep zij ook 't vertrek uit in gedachte.

Nu is er niemand in die kamer meer, mijn hoorder En hoorderes, als Gij: en dan die Rustverstoorder,

Die brief, — en ik alleen: Wat zoudt Gij zeggen nu,

Als ik dat mailpapier eens open deed voor U1 Maar neen I 'k wil dat geheim voorloopig niet verklappen —

'k Word oud en wijs, en doe geen roekelooze stappen l

TWEEDE ZANG.

I.

Wat is daar zoet op aarde en lieflijk in dit leven, —

De erinring doet nog vast het hart des grijsaards beven Van zachte ontroering: en, o jong en zalig paar,

Uw boezem trilt gewis, bij 't trillen dezer snaar —

Wat is daar zoet en lieflijk hier op aarde,

Als — 't eerste huwelijksreisje in 's Levens rozengaardeï

li.

't Is wel de liefste dag op 't reisje hier beneden,

Een kijkje nog eens weer in 't lang verloren Eden!

Zoo eigen, stille haard u dieper weelde biedt,

Een zorgeloozer dag geeft ons de Hemel niet I

Sluiten