Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee wichtjes Het zij na, twee meisjes, rozeknopjes Op leliestengels, twee aanvallige englenkopjes.

xxu.

Ik wenschte om alles wat ik imaier heb geschreven,

Dat ik thans in mijn dicht u duid lijk weer kon geven,

Hoe lief die brave man die kindren had! O 't zou De apotheose zijn der vaderlijke trouw:

Het scheen of in zijn hart het denkbeeld was gerezen,

Dat hij haar vader beide en moeder nu moest wezen.

XXIII.

Die liefde was, ja, soms vrij angstig, vrij omslachtig, (Een kinderlooze mocht wel zeggen — kinderachtig 1) Wat overdreven en onrustig, maar nog meer Aandoenlijk toch voor wie haar vatt'en, diep en teer.

Reeds van haar kindsheid af, was dit zijn lust en streven Niet enkel voor zijn kroost, — doch met haar mee te leven!

XXIV.

Zij groeiden heerlijk op, als in de zonnestralen Dier koesterende zorg! Wat sprookjes en verhalen Kon hij met Jobsgeduld vertellen voor en na;

Hoe teeder sloeg 115 staag heur jonge ontwikkling gae; En toen ze als meisjes straks heur zorge ook hem besteedden, Hoe werd hij rijker steeds in al haar lieflijkheden!

XXV.

Ook, welk een teeder vuur ooit 'sjongelings hart doorgriefde, 'k Geloof — daar is op aard niets teeders dan de liefde, Waarmee de fiere man het aangebeden kind,

Zijn blozend dochtertje, de slanke jonkvrouw mint!

Uw zonen zijn uw trots, o moeder! — Vrede en zegen Straalt uit het oog van haar, die u gelijkt, hém tegen 1

XXVI.

Ja! welk een weelde mag de borst des mans doorstroomen, Die, in het schoone kind, hot bruidje zijner droomen,

De gade zijner jeugd herleven ziet! voor mij Is deze liefde-soort de schoonste poëzij,

Daar reinheid, teederlieid en kracht in samenvloeien;

Een gloed, die niet verteert, doch immer dóór big ft gloeien!

XXVII.

Wat toch van teedre min de Dichtren ons verhalen,

Meest is een steekje los aan al die idealen;

Hoe schittrend ook omstraald van dichterlijken gloor.».

Daar loopt in werklijkheid meestal wat.... proza door. Zoo Dante Beatrys bemind heeft — kon 't verhinderen, Dat Dante nochtans ook een vrouw had — met acht kinderen ?

12

Sluiten