Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEIDEN-APOSTEL.

Panlus, waarheen ? — 'k Ga de wereld bekeeren:

Liefde voortaan is het groote gebod!

' '4 Z*e?t dekt uw voorhoofd, Apostel des Heeren!

Kust hier een wijle, bij 't feestlijk genot....

Neen, ik moet heen, 'k ga de wereld bekeeren j Liefde vnortaan is het groote gebod !

Paulus, waarheen 7 — 'k Ga den volkren verkonden Broederschap, waarheid, gerechtigheid, vreê!

Toef! hier bij ons wordt de vrede gevonden; schoonheid en kunst deelt haar zegen u mee... Neen, ik moet heen, 'k ga den volkren verkonden Broederschap, waarheid, gerechtigheid, vreê!

Paulus, v.«arheen ? — 'k Ga den stervling bereiden t Spoor naar den hemel, het zalige land!

— Hemelwaarts kan slechts de Roem ons geleiden O. grijp de luit en zij reikt u de band

Neen. ik moot heen, 'k ga den stervling bereiden t Spoor naar den hemel, het zalige land!

Paulus, waarheen? — 'k Breng het landvolk den zee

Zegen van Hem die geen kleenen veracht! ~J! J11 t.&obergt grimt de roover u tegen :

t YVondgediert brult in den donkeren nacht.... Neen, ik moet heen, 'k breng het landvolk den zegen Zegen van Hem, die geen kleenen veracht!

Paulus, waarheen ? — In de pestlucht der steden Prediken: Reinigt de harten in God!

— O, vrees den moedwil ontuchtiger zeden,

O, vrees den lach vol luidruchtigen spot....

Neen, ik moet heen, in de pestlucht der steden Prediken: Remigt de harten in God I

Paulus, waarheen ? — Waar ik tranen zie vlieten! t Zuchten der armen heeft de Almacht gehoord.

— O, vrees den rijkaard gestoord in 't genieten !

V rees ook den arme, gowokt door uw woord ..., Neen, ik moet heen, waar ik tranen zie vlieten ! 't Zuchten der armen heeft de Almacht gehoord.

Paulus. waarheen ? — Naar verwijderde kusten. Sterken der vrienden bezwijkenden moed!

— Maf "a den strijd dan de strijder niet rusten? Doofden noch rampen, noch jaren uw gloed ?...

Sluiten