Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neemt hg die -wurmpjes dan na ook liun moeder afP Dat 's hard I dat 's duister. . Stil, de Heere zjj geprezen,

IJ aar wie 't begrijpt. . nn, hoor, daar moet je een bol voor wezen I Te zeggen: — Voort en werkt, dat gaat hier niet. . . zoo kleen I

Vronw, ga, en breng ze hier! Ze zetten 't, als ze alleei» Ontwaakten bij dat lijk, van schrik nog op een loopenl Die moeder klopt bij onsl Doen wij haar kindren openl

En laat ze als zusje en broer met de andren zijn. . . Geen noodt Dat kan hier wriemelen, dat klauteA op je schoot Des avonds: wat een pret! Ook merkt Hij 't, dat je er zeven Op eens, in plaats van vijf, hier daags de kost moet geven,

Al reken je er niet op . . . licht geeft de lieve Heer Dan ook wat rnimer vangst voor die twee mondjes meer,

Voorts drink ik water en ik werk met dubble krachten!

Kom, haal de kindren! loop! . . . Wat is 't? Dus in gedachten 1 Te duivel, vrouw, ben jij er tegen bij geval ....

Maar Geerte vliegt naar 't bed en juicht: „Ze zjjn er al!"

(▼1CTOE HtJQO.)

Dec. 'i8.

Jan. '60.

BEKENTENIS.

(Naar Let Proza ran Anonymus.)

'k Ben maar een mensch van vleesch Als iedereen (en bloed

Dies zet ik me op gsen hoogen voet En zeg geen deftigheen.

Mijn naaste min ik, zooals mij....

Zooveel ik kan!

Opdat ik u bemin, wees gij Beminlijk, lieve man.

'k Rust, onder al mijn pijn of leed, In hooger wil. (of kreet, Maar 'k dacht soms: baatte klacht Ik hield mij wis niet stil!

Mijn hart, het is een wonderding,

't Is wit en zwart!

Zoo goed, zoo slecht, zoo zonderling, Precies — een menschenhart 1

And you, sirf

'k Had willen sterven, menig keer,

In bang verdriet!

Doch zie! nn kies ik 't leven weer En glimlach en geniet.

Ik min wat rein is, goed en waar,

Toch, gul gezegd,

'k Ben voor asceet of martelaar Niet in de wieg gelegd.

Natuur! uw teedre stem klinkt zacht In mijn gemoed; (macht, *k Buig, lieve schoonheid, voor uw Die 't beetre kweekt en voedt.

Ik ben niet koel voor 't aardsch genot,

En zeg het vrij!

(Tartuffe, tot excuus voor God, Voegt daar een fraze bij I)

Sluiten