Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graag spreide ik zegen in het rond, —

't Geen niets beduidt,

Want ach, toch blijf ik in den grond Een egoïste guit I

"k Wou beter wel en vromer zijnl Doch, als go ziet,

Dscenber 1S60.

Ontdaan van allen pronk en sohijn Ben 'k zóó en anderB niet! '

Ik heb mijn kwaad, ik heb mijn goed, ^ Als iedereen,

'k Ben maar een mensch van yleesch (en bloed.... Gg zijt vast geest en been!

TURKSCHE BEELDSPRAAK. U vo lgen op uw levengpaên Twee Englen, die u gadeslaan,

Ter rechte en linke; beide schoon En goed, twee milde hemelboón.

En als ge een eedle daad verricht, Den zwakke steunt, den arme geeft, Den lijder troost — dan aanstonds zweeft Omhoog naar 't rijk van Vrede en Licht, Die wachter aan uw rechte, en grift,

ln heilig schrift,

Het werk uwer Liefde, met dankend genot, In t Boek deo Gerichts voor den troon van zijn God.

Doch als gij haatlijk onrecht pleegt, Als booze drift uw hart beweegt,

Dan weent van rouw en medelij,

Die Engel aan uw linkerzij,

En teekent op de booze daad,

Het bitter woord ; doch hij verlaat Uw zij' nog niet en vaart*daarheen —

Maar blijft! Hij teekent op alléén Wat gij misdeedt.... en toeft... en wacht Tot middernacht,

Met stille gebeden, met Engelentrouw,

Of ge ook uw Bchuld nog erkent met berouw.

En — soo uw hart nog eindlijk breekt,

En gij voor 't kwaad vergeving smeekt, l)anwischt hij de aanklacht uit, terstond, fcn hij blijft waken aan uw spond I Maar sluit gij onboetvaardig 't oog,

Dan buigt hij 't blonde hoofd en staart U somber aan een poos — en vaart Op matte vleug'len naar omhoog,

Sluiten