Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEiYSCUElIJK.

Helaas; de zwakko menscji in dit weemoedig Ieren, Hij hoeft een weinig vreugd zoo noodig voor zijn hart • Wij hijgen ras naar 'l eind van dorre lijdensdreven, En spoedig al te lang valt ons de nacht der smart.

Ook, Hoor, wij traohten wel te bidden dat Uw wille > Geschiede! — doch vergeef onze arme kindertaal, tBedroefde hart, bij 'tvroom gebfld, vraagt nogtans stille: Mjjn God, geef mg een bloem en zend me een zonnestraal!

1860.

SAUCE PIQUANTE.

Ue dwaas bemint den lof alleen,

De zoetste zoetigheden;

En strooit go er wat kritiek doorheen Hij 'g boos en ontevreden.

Wel, 'k min den lof zoo goed als hij Doch mong me vrij. Wat kritisch kruid er onder: Uw lof wordt door die specerij Slochts eedier en gezonder!

ZUCHT OP RIJM.

Met uw «littérairo" vrienden i Vriendschap toch is slechtte vinden

Kaakt ge meestal » gebrouilleerd:" | Waar steeds IJdelheid regeert.

DE BESTE VRIEND.

Ik heb een vriend met ijzren hand

En koel gebiedend oog;

Met recht gevoel en kloek verstand, Doch vaak wel norsch en droog.

Zijn woord voor mij, zijn wil is wet,

Zijn wenken is gebod ;

Wee! zoo mijn ziele zich verzet — Hij rooft mij elk genot.

fpHij stoort mij soms in 't zaligst uur,

mj lust en leest en lied; Als in de weelde der natuur Mijn droomend hart geniet.

Hij jaagt mij van de liefste plek, Hoe zoet de morgen lacht,

En sluit mij op in 't eng vertrek, Daar lastige arbeid wacht.

Hij dwingt mij kalm te zijn en sterk, Terwijl mij 't harte bloedt;

En als ik ween, dan zegt hij: werk I Als ik niet kan : gij moet I

Hij baart mij strijd, hij geeft mij rust In zorg of zweet verdiend :

Hij is mijn Last, hij is mijn Lust, Mijn Plaag en toch — mijn Vriend.

Want volg ik hem, dan rondom mij, Schept hij mij vrede en licht,

En stemt mij thartzoo ruim,zoo vrij. , Hoe is zijn naam ? — De Plioht.

13

Sluiten