Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NALEZING. *)

FANTASIO.

Een okdicht dek Jeugd.

(Voorgedragen in der tyd in de Maatschappij ran Fraaie Kunsten en Wetenschappen te Rotterdam en te Amsterdam en elders.)

eerste zang.

I.

Houdt gij van boston, whist, van hombre of quadrilleeren P Kunt gij een hal ven dag verdoen met domineeren?

Houdt gij van kegelen, van kolfspel of biljart,

Roulette, rouge ou noir? Hing ooit uw pooplend hart Aan rood of zwart, aan steen of kaart, aan pointe of ballen f Zoo ja, — dan zoudt gij mij verschiiklijk tegenvallen.

II.

Ik weet niet hoe u één dier spelen kan vermaken;

Mij trekt het groene veld meer dan het groene laken, De roode rozen meer dan ruite- of harte-troef;

Mijn hart is voor verlies en winst als waterproef,

Daar is maar één spel, dat mij hartstocht is en wedlde,

Daar 'k alles voor laat staan en dat mij nooit verveelde.

ra.

't Is kinderachtig, haast belachlijk, maar onschuldig!

Hebbe eerbied voor mijn zwak, wie jeugd en gratie huldig'! Raketten is mijn lust! 'k zie graag in de open lucht Die witte veders in haar sierelijke vlucht;

'k Mae graag den lichten bal, met opgewonden slagen, In 't dichtgelokte blond der lieve Partner jagen I

IV.

'k Maak mij niet knorrig als ze, in al te wilden ijver, Den bal terug slaat in de sparren, in den vijver;

Maar niets zoo prettig, dan wanneer, zoo knap als vlug, Uw opgekaatste bal de lucht klieft en, terug

*) Bij de ke*s der Gedichten, in deze Nalezing opgenomen, heeft de Verzamelaar :ich moeten bepalen tot die, welke de Dichter zelf aan de pers heelt overgegeven. Dit verd plicht geacht, omdat De Génestet steeds een loffelyke en meer dan gewone nauwgezetheid aan den dag legde ten opzichte van alles, wat door hem bestemd werd om loor den druk openbaar gemaakt te worden.

Sluiten