Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

Ze is jong als de engel Gods, schoon als een bloeiend Eden; Rank — als een droombeeld uit een dichterlijk verleden, Bekoorlik — als een vrouw, dio gij tclaat ontmoat In 't leven, die wellicht uw lijden had verzoet,

En, zoo ik 't wel versta, bij zooveel andere kreten,

Moet zij Maria, of Marie, of Mary heeten!

XII.

Marie! geen reiner naam trilde ooit op dichtersnaren 1 Een naam, dien 'k liefheb, sinds mijn eerste kinderjaren, De sohoonste, die daar ooit van 's hemels borgen viel, Als honing voor den mond en balsom voor de ziel;

Een naam, geschapen uit den lach der engelkoren,

Om eens der schoonste vrouw, der reinste toe te hooren.

xm.

Ave Maria! ruiseht door de aardscho doodsvalleien,

Ave Maria! klinkt door 's hemels psalmenreien,

Ave Maria, lispt de dwepende natuur,

In 't uur der Liefdo en der Gebeden — 't schemeruur I Als langs het koele Btrand en door de frissohe dreven,

Verliefde schimmen van Weleer en Toekomst zweven..»

XIV.

M ijn trouwe Hoorders, ik beging hier plagiaten,

Eén van Barbier, één van Lord livron •— wie kan 't laten? De ideën waren mooi, ze dwaalden in mijn hoofd,

En dwaas hij, die nog aan oorspronklijkheid gelooft I De mooiste verzen zijn van anderen gestolen 1 Vertrouwt de knaapjes niet, die graag in 't donker dolen 1

xv.

'k Belijd u graag mijn schuld, al ware 't op mijn knie, —

Matir 'k heb een passie voor dion eernaam van Marie!

Niet wijl dio naam om 't hoofd dor uitvorkoorne' glanst,

Of als een leliekroon, een eerste liefde omkranst, —

Och neen, die reden waar' te maanziek en te eenzijdig,

Ik min dien naam en ben op dat punt onpartijdig.

xvr.

Welluidend is zijn klank! wat dichterlijke stralen Doet hij op 't blonde hoofd van 't lievo schepsel dalen!

Wel was zij schoon — maar ook 't bedorven kind van 't Huis, Een ieders lief en leed, haar Moeders kroon — en krui»! En sinds dio jonker van daareven haar het hof maakt,

Goloof ik dat haar niets dan enkel zoete lof Bmaakt.

xvn.

En wie was Hij, die 't hart der fiere maagd bekoorde?

Zij, die zich nooit voorheen aan bleeko wangen stoorde ?

Sluiten