Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX.

Maar met een kalm gelaat, vergevende en tevreden,

De wereld, als de school des Levens, in te treden;

Den Mensch te eerbiedigen als 't godlijkst werk van God; Des Wevers hand te zien in iedren draad van 't lot;

De hand te kussen, die kan wonden en genezen;

Te weten, wat het zegt, waarachtig mensch te wezen....

XXXI.

That is the qnestionl — maar, ik keer, met frissche krachten, Tot mijn verhaal! gij hebt geen trek hier te overnachten En ik nog minder; dus ik droom of divageer,

In de eerste v\jf fc. tien minuten, vast niet weer.

Xk grijp den draad, ik leg den knoop nu en wil hopen,

Dat ik dien straks, bQ tijds en netjes, moge ontknoopen.

xxxir.

Ik smeek mijn Hoorders nu eens dubbel op te letten,

Gij raadt volstrekt niet wat er komt van dat raketten!

't Spel is nog altoos en met geestdrift aan den gang, En duurt de lieve maagd voorzeker nooit te lang,

Want hij weet telkens iets aan zijn volant te zeggen,

Om aan de voeten der geliefde neer te leggen.

XXXIII.

Maar zie! daar slaat ze misl dat is een zeker teeken,

Dat zij vermoeid wordt — of naar 't rijpaard heeft gekeken, Dat juist daareven door den jockey voorgebracht,

Zijn ruiter — ach, haar vrind I met ongeduld venvacht.

Half knorrig, half voldaan werpt zij 't raket ter zijde,

En ik geloof dat zij den jockey haast benijdde.

xxxiv.

Het was een hartstocht van mijn ridderlijken jonker,

Te zweven door het woud, bij 't scheemrend zomerdonker, En nauwlijks ziet hy 't ros of brengt een vluggen groet Aan heel 't gezelschap, plukt een roos en grijpt zgn hoed, En met een wipje springt en glijdt hij in de beugels,

In de ééne nog 't raket, in de andre hand de teugels.

XXXV.

Ei, zaagt ge dat? het ging zoo vlug als waar 't getooverdl Zoo ving als Don Juan ooit hartjes heeft veroverdl Juist op het oogenblik dat ieder in 't prieel 't Hoofd wendde naar 't gezang der zoete liloineel.

Die me* iedren avond in 't boschage placht te hooren,

Waarom me' ook juist die plek had voor de thee verkoren —

Sluiten