Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een welbeproefde boö van Hem, die troost en boedt. Zoo — als ge in 't feest!ijk uur ook waart yoor ons gemoed! 23 Ajrü 18».

STRIJDLEUZE.

Strijd mee in onzer dagen strijd!

Maar met uw leven, wandel, werk.

O zeg.... niet wat uw mond belijdt;

O zeg.... niet Tan wat naam of kerk.

Maar toon yan welken geest gij zijtt

I85S.

INMEMOKIAM.

(Een 0edicht ter Nagedachtenis yan Abraham des Amorie van der HoeTea.)

Ik stond cp 't kerkhof niet in 't plechtig uur der rouwe, En kwam niet schreien met de schaar,

Zich dringende rondom die vaderlijke baar....

Toch ik begroef Hem ook met eere, liefde en trouwe!

Ik ben dien morgen in den geest,

Wel waarlijk bij dat graf geweest,

En strooide ik op z'ijn asch met sidderende spade

Geen handvol kerkhofzand... mijn diepverslagen hart Braoht eenzaam Hém dat uur het offer zijner smart,

Want Hij was ook mijn liefde en kroon door Goda genade.

Ach, pas zocht ik de rust aan onzer duinen voet.

En schoon wel mcnigwerf, als de avondzonnestralen Weemoedig lichtten door de dalen%

Ik aan dien kranke dacht, een huivring in 't gemoed, Nog bleef een star der hope blinken,

En ver waande ik den slag, die ons in rouw deed zinken.

Nog vurig steeg de beo ten hemel, of de lucht Dier Dergen, naar wier top Hij do oogen hield geheven

Met stillen, vromen psalmenzucht,

't Gesloopte lichaam bloei en veerkracht mocht hergeven,...

Toen plotsling, vreeslijk, onverwacht,

Van mond tot mond, de maar met beving werd vernomen. Ü oude llhijn, dat ge op uw stroomen Zijn lijk aau Holland wederbrachtl

Zijn een lijk, dio Man vol geest en kracht en levenl

Verstomd die guldon mond, wiens stemme, schoon en groot, Do stichting en den ernst gebood,

De aielo ontwaken deed en 't stugst geweten ,

Sluiten