Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij was de liefdeband, die allen hield verbonden Hg was een goede geest voor heel dien dankbren kring, Pie aan zijn gulden mond, neen, aan zijn harte hin*, g' \v t Ti^j 6 een Plaat3Je had gevonden.

H ant ila droeg ons op 't hart, ons heil, ons werk onze eer J war," al 7;!)n zorg, zijn liefde en welgevallen, ' '

En schoon Hij veel mocht zijn voor allen,

locn was Hij do onze, trouw en teer!

Zijn plaatse- ia. ledig: zacht heeft God hem weggenomen: pit Ontzettend klonk de mare in 't rond.

P1»^.80*8 le?S OP vaderlandschen grond,

MflPaat8 t r]>. der wüzen en der vromen!

en koning stierf, die 't hart beheerschte met de taal Verbeven, zonder tooi of praal. '

Welsprekendheid, gij Godgewijde,

fW° ? ' -een troon 111 rouw staat ledig in uw koor Omringd van jongren wien dat voorbeeld riep ten strijde, Ent .onherstelbaar" ruischt do stille rijen door. J ' ... ' en?. SG IJ * wie zal ons Ieeren en vermanen?"

7h£ ZIJn gemeente een schaar van duizenden, alom, Zgn plaats l8 leeg in 't heiligdom!

En .leeg weergalmt ons hart, vol hulde, liefde, tranen....

Dus peinzend, dwale ik om, nn door mijn eenzaam daL

vl^LnLërïmet^T g]am' in^eine

\ errpst zijn dierbaar beeld en volgt mij overal.

ZHnrwnnr/1J? ® en le3sen 6n gesprekken,

Zgn woord in jonglingsstrijd, vaak weldaad voor iijn hart, En T°el myn liefde en peil mijn smart. '

S-' Watr m?D d ZIch buiSt' verzonken in 't verleden, Afe hTZ* mÖn/iel haar be8te levensuur ^

Ais Hg tot s Heeren dienst mij wijdde met gebeden,

f ,,, 3 noS vol leven, kracht en vuur....

To n W ^ h,een boor ik een stemme fluisteren:

Hii tintfTJs * d?°d°\4. uw be»ten tranenschat,

trots uw dwaze jeugd, die niet altijd wou luiste™,

J heeft ook u wel liefgehad..."

^ * *£? kl ke-rk?°f niet in '* Plechi% ™ der rouwe, En kwam niet weenen met de schaar

r,n hrQ -f112'1 dringende rondom die vaderlijke baar,

atn ■ T"\' laatst het offer mÜDer trouwe! n.. P miJn hart verhoogde geest,

D°Stan8' miJn h'efde is troJw geweest Ik volgde uw lijkbaar niet: ik zal uw voorbeeld eoren;

15

Sluiten