Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeld, uw geest, leeft diep in ons gemoed, . Gij bewoonde Man, in 't koninkrijk desleeren, Zoo groot, ioo liefdrijk en zoo goed!

Blo«.mendaal,

8—7 Augufltus 18fift. —

ONDER VINDING.

Ziet hoe hot to allen dage Geweest is hier beneên. Het wordt, schoon 'tu mishage, " Nooit anders, naar ik meen. (bückert.)

Ja. 'twas, dus overlegt gij.

Nooit anders — maar het moet Toch anders worden, zegt gij... En... 't blijft op de' ouden voet.

De trotsche schoonheid meent te

(staan,

Te heerschen door haar macht. Doch zal haar troon en kroon ver-

(gaan,

Zij Btaat on — valt veracht.

Dg teere schoonheid buigt en beeft, En spreekt ootmoedig, zacht. 185».

VASTIII EN ESTHER.

Doch 't woord dat van haar lippen (zweeft,

Voert koninklijke macht.

Kort bloeit de kroon der hoovaardjj,

En valt in éénen nacht. Der teedren is de Maatschappij, Der zwakken is de kracht.

MOEDERS GRAF.

Waar rijst, uit twijfel, zonde en Altijd, niet diep gelooven, (smart, Een ongeloovig menschenbart Weer stille en rein, naar boven 1

•tls bij het graf der vrome vrouw, Die 't eerst ons hart bewaaide

IS57.

Wel hem, wien God in 't vluchtig leven Een vrome moeder heeft gegeven,

Want wie kan twijgen op haar grat r

v. n. Hoevsn Jr. naar Lamaktine.

Begraaft gij uwer moeder trouw Toch met geen handvol aarde.

Daar kan geen twijfel, die verleidt,

Des harten drang verhinderen ; [ Het kinderoog ziet de eeuwigheid 1 En mannen worden kinderen.

AAN MIJN ZOON.

op den dao zijner bevestiging. r>- oon 'h TIeeren disch gedronken heilgen wijn.

w"»3»tS.ro<.kgdi. Mi,

Sluiten