Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï N II O ü Ö.

EERSTE GEDICHTEN.

E-«.

Aan de »Hollandsche Jongens" van Ilildettünd 1

Het Penningske der Weduwe . 3

X)H versja is niets anders» dan een B$«ch-Tift, letterlek gemaakt tooreene eravnre in den Mnxen-Alinanak, naar tte bekende sefctlderrg van den Heer J. A. Krnseman. Zoo gö er uwen Bijbel niet bij opslaat, zult gij misschien zeggen, dat hot do rordiensts Vaeft ran tenminste teer eenvoudig I* t%&.

Louise de Coligny 4

3esol*reven bij de sehilderfl ran dea reede genoemden Kunstschilder, voorstoHendo: De weduwe van Willem 1 met haar kind, Frederïk Hendrik, op de knie8t%.

Bofce far niente 6

Aan een Lid der Kommissie tot afneming van het weleer beruchte Staats-Examen ... 7

<&$J vindt het immers niet kinderachtig, dat ik deie herinnering van een *00 interessante periode uit het. .. jongensleven beb laten drukken ? De Jongelui van tegenwoordig" — hoe gek! — mogen hieruit leeren, Uceveel angsten wij hebben doorgestaan, maar ook hoeveel pleizier gehad . .. ser de poorte dor Akademie ook voor juigelingen ontsloten werd. Het versje

Bfe,

Is geïnspireerd door de Innemende wijze, waarop het uigeread examen werd afgenome-n. De zinsf>*\lflgen x^n alle historisch. Het hecgt nitj nog levendig hoe grappig en akelig ik reed op mathesis curn suis, ©n aoe aurieu» ik eiUer de eerste Frankische Koningen „Xlodion den Lang¬

harige" (zie pag. 8, onderaan) neemde, alsof de man rntj bijzonder SaUresseerde.

Morgen is mij11 dichter jarig. Een lied aan Mr. J. van Lennep, in den nacht van 24

Maart 1846 9

Egoïsmus 14

Geloof • . 14

Kritiek 14

O li hebt Barbier*s Jambes g6loten ?... ik ook.

Levensfilosofie . . . . . .16

Onrust 17

De handdruk 17

De Hertogin van Orleang . . 18

Alarmisten 20

Vrienden-raad en dichters-ant-

woord 21

Op een vervelende soirée . . 22

Naschrift . 23

Idealen 24

Sluiten