Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thesis. De verschillen tusschen de menschen zijn zoo gering en zoo over geheel de aarde en onder alle volken verspreid, dat geen andere oorzaak dan de gemeenschappelijke afstamming die eenheid kan verklaren.

De werkelijk bestaande verschillen tusschen de menschen worden dikwijls sterk overdreven. Bij nadere beschouwing toch vertoonen de verschillende zoogenaamde rassen groote verwantschap onder alle opzichten, terwijl nergens een voldoende grenslijn tusschen hen kan worden aangegeven. Daartoe lette men op de volgende punten:

1°. De verschillende rassen verschillen niet in alle punten; maar zeer ongelijk zijn de verschillen verdeeld. Bij verschil van kleur bijv. vindt men dikwijls groote overeenstemming in lichaamsbouw en omgekeerd.

Bovendien zijn die rasverschillen op sommige goed onderzochte punten geringer dan tusschen de individuen van éen en hetzelfde soort van anthropoïde apen. (Ranke II, 80 en 82).

2°. De rassen , volgens welken maatstaf ook verdeeld, vormen één enkele reeks, waarvan de beide uitersten door geleidelijk voortloopende tusschen vormen zijn verbonden, terwijl de rasverschillen allen en altijd als in elkander overloopen.

Volgens de in de natuurwetenschappen algemeen geldige beginselen, wijst dit feit, zooals ook A. von Hümboldt opmerkt, op éénheid van oorsprong.

3°. Hoewel bij bepaalde rassen en volkeren bepaalde typen in meerdere of mindere mate overheerschend kunnen zijn, zijn toch dergelijke kenteekenen nooit algemeen geldend. Integendeel vindt men overal en altijd een bonte mengeling, welken maatstaf men ook aanlegge.

Om voorloopig een enkel voorbeeld hiervan te geven, zij hier vermeld, dat Hölder 207 schedels uit Wurtemberg onderzocht. Slechts 5 vertoonden het zuiver germaansche type, 90 weken er eenigermate van af, het meerendeel vertoonde een niet-germaansch type.

Vandaar dan ook, dat prof. Ranke (II, 203) kon verklaren: „Man hegte im allgemeinen die Hoffnung wie das bei den „verschiedenen Tierarten ausnahmlos gelingt, so auch die ver-

Sluiten