Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De kleur van den mensch," zegt Virchow, „d. i. de kleur „zijner huid, zijner haren en der regenbooghuid van zijn oog, „is afhankelijk van de aanwezigheid van werkelijke kleurstoffen, „pigment, in genoemde deelen. Hoe verschillend het koloriet „dezer deelen bij verschillende individuën en nog meer bij ver„ schillende stammen en volken ook is, zoo ligt daaraan toch.... „waarschijnlijk overal dezelfde kleurstof ten grondslag, die slechts „in verschillende wijzigingen, nL als diffuse (vloeibare) en als „korrelige optreedt. Haar verschillend voorkomen is afhan„kelijk van hare dichtheid, hare menigte en hare ligging.'''' (Ranke , II. 162)

„Hoe verschillend ook de menschenrassen in kleur zijn, „ met de middelen, waarover de mikroscopist beschikt, houdt „dat alles geheel op; daar is geen blond, geen blauw, geen zwart, „ alles is bruin. De blauwe regenbooghuid van het oog, als wij „ haar onder het mikroscoop brengen, blijkt bruine kleurstof te „bezitten. De neger, wiens huid wij onderzoeken, toont ons „bruine kleurstof; zelfs de meest teedere huid der Europeesche „die geheel blank schijnt, vertoont nog onder het mikroscoop „een zekere hoeveelheid bruin. Alle kleurverschillen der men„schen alzoo zijn loutere quantitatieve verschillen... Inden „grond echter is het altijd hetzelfde."

c. De schedelcapaciteit is ten hoogste afwisselend bij alle rassen en geenszins naar bepaalde verhoudingen over bepaalde rassen verdeeld.

De tabel van Morton is op dit punt zeer leerzaam:

Gemiddeld

Maximum

Minimum

Engelschen . . Duitschers . . . Yankees . . . Arabieren . . . Graeco-Egyptenaren

96 90 90 89 88

105 114

97

98 97

91 70 82 84 74

(uit de Catacomben)

Ieren

Maleiers.... Perzen .... Armeniërs . . .

87 86 84 84

97 97 94 94

78 68 75 75

Sluiten