Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 8LAIIZ.

87 Oude Ortholilausgest eenten 116

84 — 85 a. met kristallijn-korrelige structuur

84 Graniet 116

85 Syeniel 118

86 ft. met porfierige structuur

86 Kwartsporfier 119

86 Kicartsvrije porfier 119

87 c. met glazige structuur

87 Felsietpekstecn 120

88—89 Sanidiengesteenten 120

88 Lipariet; Trachiet 120

89 Fonoliet 121

90—91 Oude PlagioMaasgesteenten 122

90 a. Plagioklaas-Hoornblende-gesteenten

90 Dioriet; Diorietporfieriet 122

91 ft. l'lagioklaas-Pvroxeen gesteenten.

91 Diabaas, Olivicndiabaas; Diabaasporfierict; Hela fier; Gabbro;

Noriet 123

92 Jonge JPiagioJtluasgesteenten

92 Hnornbtende-andcsiel; Auyietandesiet; Bazall 126

93 Jonge glaxige gesteenten.

93 Trachietpekstecn; Obsidiaan; Puimsteen; Perliet 128

94 Veldspaatrrife gesteenten 129

90—101 1». Scliicfcrigc gemengde kristall(jne

gesleenlei» 130

96 Algemeeue eigenschappen en kenmerken 130

97 Gneiss 131

98 Granuliet 132

99 Glimmerschiefer 132

100 Kleiglimmerschiefer 133

101 Chloriet- en Talkschiefer 133

102-108 B. HL.ASTISCHE «ESTEEWTEN 134

102 Algcmeene eigenschappen 134

103—107 I. ENKELVOUDIGE KLASTISCIIE GESTEENTEN.

103 Zandsteen 135

104 Kleischiefcr 135

105 Schieferklei 136

106 Klei; Leem; Löss 137

107 Tuffen; Vulkanisch gyiis 137

108 II GEMENGDE ELASTISCHE GESTEENTEN.

108 Grauwacke 138

109 Wat bij petrografischc onderzoekingen in acht te nemen is 139

Sluiten