Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

LEER DER KRISTALLEN.

KRIST ALTORn.

§ £. De meeste mineralen komen hetzij altijd hetzij in vele gevallen in de natuur voor als lichamen door platte vlakken begrensd. Dergelijke lichamen noemt men kristallen en men spreekt van den k> istalvorm van een mineraal. Dexe laatste is in het algemeen voor elk mineraal een andere, en voor dat mineraal kenmerkend, waaruit volgt, dat dit een der gewichtigste middelen is om een mineraal van een ander te onderscheiden.

Intusschen is de studie er van te ingewikkeld om hier in bijzonderheden behandeld te worden; eenige grondbeginselen mogen echter een plaats vinden.

KRISTALSTELSELS.

§ 5. REGULAIRE KRISTALSTELSEL. Er bestaat een verbazend groot aantal kristalvormen, die alle tot zes groote groepen of kristalstelsels behooren. Daar het dikwijls zeer veel ondervinding en moeite kost om uit te maken tot welk kristalstelsel een mineraal moet worden gebracht en dit kenmerk voor het op het oog bepalen van een mineraal derhalve veel van zijn gewicht verliest, zal hier bij wijze van voorbeeld wat uitvoeriger het een en ander van het eenvoudigste en gemakkelijkst herkenbare stelsel becproken worden en van de andere slechts zooveel als tot goed begrip er van noodig is.

Ieder kent den gewonen kubus: een door zes gelijk groote, onderling loodrecht staande vlakken begrensd lichaam (fig. 1). Verhindt men de middelpunten van elk paar tegenoverstaande vlakken met elkaar zoo krijgt men drie lijnen die even lang zijn en loodrecht op elkaar staan: dit zijn de grondlijnen of assen van den kubus. Pyriet (zwavelkies) en loodglans zijn uitmuntende voorbeelden van mineralen die in kubusvorm voorkomen. Denkt men zich nu de zes vlakken weg zoodat alleen de assen overblijven en verbindt men de uiteinden dier assen zooveel mogelijk door rechte lijnen dan construeert men daardoor de ribben van een regelmatig lichaam door acht even groote driehoekige vlakken begrensd: de octaeder (fig. 8). Ook dit lichaam heeft dus drie even groote loodrecht op

Sluiten