Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

SCHEIKUNDIGE EIGENSCHAPPEN DER MINERALEN.

SJIËLTIKG El\' OPLOSSING.

§ $9. In tegenstelling met die der natuurkundige vereischt de toepassing van de scheikundige eigenschappen der mineralen een zekere male van voorafgaande kennis, die niet bij iedereen kan verondersteld worden aanwezig te zijn. Wij zullen dan ook over dit onderwerp zeer kort zijn en alleen datgene aanstippen wat met de eenvoudigste hulpmiddelen kan worden waargenomen en weinig of geen oefening en tijd kost, doch niettemiu bij het bepalen der mineralen belangrijke diensten bewijst.

SMELTING. Alle mineralen smelten niet even gemakkelijk en de meerdere of mindere male waarmede dit geschiedt hangt nog af van de temperatuur en den vorm van het te smelten stuk. Daar echter het werken met de blaaspijp, waardoor zeer hooge temperaturen kunnen verkregen worden, hier buiten beschouwing blijft, is alleen te vermelden hetgeen geschiedt bij de betrekkelijk geringe warmte die een kaarsvlam of beter een spiritusvlam oplevert.

Als regel neme men bij vlam- of smeltproeven slechts dunne niet te korte mineraalsplinters die met een pincet worden vastgehouden en in een bepaald gedeelte der vlam worden gebracht. In een kaarsvlam (fig. 60) onderscheidt men n. 1. 4 deelen: 1®. een klein helderblauw gedeelte a b dat naar rechts en links van lieverlede smaller wordt; 2e, een donkere kern c om en boven de pit; 3e. een gele omgeving d die het licht doet ontstaan: 4e. een smallen, dikwijls onduidelijken, zwak gekleurden zoom lef waarin de hoogste temperatuur heerscht. Men houde dus bij een kaarsvlam het mineraalsplinlerlje bij voorkeur even boven de spits van het lichtende gedeelte.

Slechts twee der na te beschrijven mineralen smelten reeds en wel zeer gemakkelijk in de gewone kaarsvlam, zelfs in die van een lucifer, dit zijn zwavel en antimoonglans. De andere mineralen smelten op deze wijze niet, doch vele ertsen geven in de vlam dikwijls een eigenaardigen reuk (soms gepaard aan een witten rook) die afkomstig is van ontwijkende zwavel en dezelfde is als de prikkelende reuk die bij het aansteken van een lucifer is

Sluiten