Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de 45 genoemde zijn dus slechts 8 tot de edelgesteenten van den eersten rang te rekenen, 5 tot die van den tweeden rang, terwijl 12 tot den derden, 11 tot den vierden en 9 lol den vijfden rang behooren; de laatste rekent men tot de halfedelgesteenten.

Hierbij is echter op te merken dat die rangschikking alleen geldig is voor zuivere sleenen en dat bij mindere helderheid en zuiverheid of een minder gewilde kleur een sleen van den len en 2cn rang licht een klasse lager kan komen en de overige dan meest in het geheel niet meer als edelgesteenten gebruikt worden.

Voor een goeden edelsteen zijn behalve doorzichtigheid of doorschijnendheid vier dingen bepaald noodig: a. hij moet öf geheel kleurloos zijn öf een fraaie en bijzondere kleur bezitten; b. hij moet in de natuur zeldzaam voorkomen; c. hij moet niet gemakkelijk beschadigd worden en dus hard zijn; d. hij moet in den loop des tijds niet door chemische invloeden worden aangetast. Van daar dan ook dat slechts weinig mineralen aan al die eigenschappen tegelijk voldoen.

Wat de hardheid betreft zijn zij die door bergkristal gekrast worden van veel minder waarde en men kan aannemen dat in het algemeen de waarde stijgt naarmate de hardheid grooter is.

§ M9. DE BEPALING VAN HET SOORTELIJK GEWICHT; VEELKLEURIGHEID. Wij hebben in § 19 reeds een methode opgegeven ter bepaling van het soortelijk gewicht met den pyknometer en voor eenigszins groole edelsteenen kan men deze dus eveneens toepassen, tenzij men de volgende methode verkiest, die minder bronnen van fouten bezit.

Over een der schalen (b.v. de rechter) van een goede chemische balans heen wordt een kleiu bankje gezet, waarop een bekerglaasje met gedistilleerd water. Aan het boveneinde van den beugel van de schaal wordt een dunne platinadraad vastgemaakt, die met zijn benedeneinde in het water hangt en daar spiraalvormig is opgewonden, zoodal een soort korfje ontstaat.

Op de schaal links legt men nu een gewicht of een steen (de zoogenoemde tarra), zwaarder dan de te bepalen edelsteen; op de schaal rechts komen zooveel gewichten dat de balans precies inspeelt. Stel dal men hiervoor noodig heeft 10.784 gram. De gewichten worden weggenomen; de tarra blijft liggen. Nu wordt de edelsteen op de rechterschaal gelegd en zooveel gewicht bijgevoegd lot de balans weer inspeelt; er zullen dan natuurlijk minder gewichten dan zooeven noodig zijn, stel 4.803 gram: de edelsteen is dan zwaar 10.784 — 4.803 = 5.981 gram. Daarna wordt deze in het korfje in het

Sluiten