Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet alleen glimmer brengt dit verschijnsel te weeg; ook andere soortgelijke mineralen b. v. talk, chloriet, grafiet enz., ja de meeste kleisedimenten bezitten deze textuur in zoo hooge mate dat men ze den naam van kleischiefers heeft gegeven, ofschoon met het bloote oog dikwijls niet te verklaren is waardoor deze schieferige textuur hier ontstaan is.

Zijn zooals b. v. bij vele glimmer- of talkschiefers de blaadjes niet meer evenwijdig, maar liggen zij over elkaar heen ongeveer als de schubben van een visch, dan noemt men de textuur schubbig.

Bestaat het gesteente geheel of bijna geheel uit langzuilvormige of naaldvormige mineralen b. v. toermalijn en straatsteen, die in een evenwijdige richting gelegen zijn, zoo veroorzaakt dit de vorming eener stengelige of draderige textuur.

Is hoegenaamd geen regelmatigheid meer te herkennen in de richting der deeltjes, zoo is de textuur onregelmatig.

Enkele andere textuursoorten zullen bij de beschrijving der gesteenten een plaats vinden.

Indeeling der gesteenten.

§ 69. Wij hebben in § 61 een indeeling der gesteenten aangegeven gegrond op de wijze van ontstaan. Deze indeeling is echter in dit werk niet gevolgd en wel om de volgende reden.

Er is een aantal gesteenten waarvan de wijze van ontstaan nog altijd in het duister ligt n.1. gneiss, glimmerschiefer en dergelijke. Eenerzijds vertoonen zij in den regel een uitmuntende laagvorming, zoodat men ze als sedimentgesteenten zou beschouwen, anderzijds bezitten zij eigenschappen, o. a. de groote overeenstemming in habitus op zeer verschillende plaatsen en daarbij hun samenstelling uit duidelijke kristallen van verschillende soort, die deze wijze van ontstaan zoo goed als uitsluiten.

Ten einde in deze zaak geen partij te kiezen hebben wij een andere indeeling gekozen die alleen rekening houdt met de tegenwoordige structuur, en in verband daarmede twee groote groepen onderscheiden:

A. Kristallijne gesteenten, waartoe alle massiefgesteenten met inbegrip van enkele verweeringsproducten b. v. serpentijn, zijn gerekend, en ook de glasachtige modificaties ervan (waarover later): verder de chemische sedimenten (of zulke die aldus kunnen zijn gevormd), en de evengenoemde kristallijne schiefers;

B. Elastische gesteenten, die dus alleen de echte mechanische sedimenten omvatten.

Sluiten