Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangeduid. Evenzoo spreekt men wel van koolgesteenten, daarmede bedoelende: grafiet, anlhraciet, steenkool, bruinkool en turf. De eerste en de laatste soort kunnen hier verder buiten beschouwing blijven; de eerste omdat het niet als brandstof wordt gebruikt en reeds bij de mineralen behandeld is (§ 38 n°. 27), de laatste omdat zij nergens tot bepaalde mijnontginning aanleiding geeft en hare eigenschappen aan iedereen bekend zijn.

Anlhraciet, steenkool en bruinkool bestaan alle voor het grootste gedeelte uit koolstof en wel procentsgewijze bij anlhraciet het meest, bij bruinkool het minst. De verdere eigenschappen zijn te vinden in onderstaande tabel.

Anthraciet. Steenkool. Bruinkool.

Kleur Zwart. Zwart. Bruin en zwart.

Glans. Glas- tot halfmc- Vetglans. Mat tot vetglans.

taaiglans.

Streek Zwart. Zwart. Bruin (glanzend).

Breuk Schelpachtig. Meest schelpachtig, Schelpachtig, drasoms oneffen. derig of aardachtig.

Weerstand tegen

druk Bros. Weinig bros. Weinig bros, meest

week.

Hardheid 2—Gemiddeld 2. 1 Va—2-

Sp. Gewicht 1,4—1,7. —1,5. 1—1,8.

Smeltbaarheid Onsmeltbaar. Soms smeltbaar, Onsmeltbaar.

soms alleensamenbakkend.

Brandbaarheid Verbrandt moeie- Meer of minder ge- Gemakkelijk brand-

lijk, deels met, makkelijk brand- baar, met sterk

deels zonder vlam baar met heldere roetgevende vlam

en zonder reuk. vlam en met niet en onaangename

onaangename reuk. reuk.

Vast product der

verbranding.... 1—6% asch, geen 1—30 % asch, 1—30%asch,geen

cokes. alleen de smelt- cokes.

bare soorten leve ren goede cokes.

Koken met kaliloog. Geen inwerking. Geen inwerking of Geeft een intensief

hoogstens een bruine kleur. geelachtige verkleuring.

Sluiten