Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat poreuze grondmassa gemakkelijk onderscheidt. Hij de meeste fonolieten zijn op de oneffen of splinlerige breuk slechts enkele glinsterende sanidientafelljes zichtbaar.

Behalve leuciet of nefelien, die niet altijd met het bloote oog zichtbaar zijn, vindt men soms meest vrij groole, eigenaardig gevormde kristallen van hauyn (noseaan) (§ 45 n°. 61).

Het gesteente is in Indië tot nog loc alleen op enkele plaatsen van Java gevonden.

De glazige vormen der sanidiengesleenlen zullen in § 95 worden behandeld

Oudere gesteenten met teiklienen veldspaat (oude plagioklaasgesteenteii).

§ 90. Evenals in de orthoklaasgesleenten bijna altijd trikliene veldspaat voorkomt, is ook bij deze afdeeling het aanwezig zijn van monoklienen veldspaat niet a priori buitengesloten, mits deze slechts tegenover den plagioklaas ver in de minderheid zij. Overeenkomstig het in § 82 opgemerkte speelt kwarts in deze afdeeling slechts een ondergeschikte rol en worden de onderafdeelingen gevormd naar het optreden van pyroxeen, hoornblende of glimmer. Het laatste mineraal komt echter betrekkelijk zelden alleen voor en hel is voor ons doel voldoende le onderscheiden:

a. plngioliliuis'hintriihlende-gesti'eiilen,

waarvan het kristallijnkorrelige lid den naam draagt van:

19. DIORIET

en in vele opzichten met den hoornblendegraniel § 84) overeenkomt. Zooals reeds aldaar is gezegd veranderen bij dat gesteente soms plotseling korrelgroolte en kleur en wordt de eerste kleiner, de laatste donkerder; in dien toestand zijn die granieten bijna niet op het oog te onderscheiden van de diorieten, welke in het algemeen, door het voorheerschen van hoornblende, donkerder van kleur zijn dan de granieten.

De diorieten kunnen kwarlsvrij of kwartshoudend zijn, en door bet optreden van eeu groot ere hoeveelheid orthoklaas (welk mineraal bier bijna nooit ontbreekt) worden dan overgangen gevormd tol syeniet en graniet. Daarentegen

Sluiten