Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermeerderden toevloed vau sedimenten niet alleen, maar de grootte hiervan zal insgelijks toenemen en wel zooals de ondervinding geleerd heelt in veel sterker mate dan de hoeveelheid water.

Het gevolg is dat het rivierbed op de plaatsen van verminderde snelheid enorm verhoogd kan worden, afhankelijk van den duur van het vermelde verschijnsel.

Houdt dit later op te bestaan, dan zal de werking van het water daarheen gericht zijn een achlerwaarlsche erosie uit Ie voeren, en de rivier zich dus van lieverlede in de richting van monding naar oorsprong een nieuwe bedding in de oude sedimenten graven, welker overblijfselen zich als terrassen aan beide zijden van het dal zullen vertoonen.

Het spreekt van zelf dat dit verschijnsel zich ook verscheidene malen kan herhalen en dat ten gevolge van dien meerdere terrassen boven elkaar zullen kunnen worden aaugetroffen (fig. 148).

Soms zijn de terrassen niet uit los materiaal samengesteld, maar in het vaste gesteente ingesneden (fig. 147) een geval dal in tafellanden niet zelden voorkomt. In dat geval moet men aannemen dat de rivier vroeger in het niveau n n liep en daar lang genoeg bleef om zijdelingsche erosie te bewerkstelligen. Later b. v. bij een plotselinge mindere hoeveelheid water werd dan de nieuwe bedding ingesneden. Ook hier kunnen verschillende terrassen boven elkaar voorkomen.

In de derde plaats beslaan de terrassen soms uil afzettingen b. v. koraalkalk die ongetwijfeld in zee moeten zijn gevormd. Hier is de verklaring eenvoudig dat na de vorming er van het land opgeheven of wat hetzelfde resultaat geeft de zeespiegel gedaald is, en de erosie der rivier het overige heeft verricht.

§ iö7. EROSIE DOOR DE ZEE. Het zal wel geen verklaring behoeven dat de zee, en wel in het bijzonder de golfslag en branding, evenals het stroomend rivierwater een erodeerende werking kan uitoefenen, doch verdient de wijze waarop dit plaats vindt een eenigszins nadere bespreking.

Waar de branding aan steile kusten direct legen de rotsen slaat, wordt het water met geweld in de lijne spleten geperst en het losse materiaal daaruit weggespoeld. Hierdoor wordt de samenhang van het gesteente verminderd. Een bedekking door planten (algen, mossen) of door dieren (schaaldieren) oefent dus een beschuttende werking uit legen den golfslag.

De eigenlijke erosie aan zulk een steilen rotswand wordt nu daardoor teweeggebracht, dat ter boogie der branding een in het algemeen horizontaal

Sluiten