Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiteenloopen. Personen, reeds geruimen tijd wonende in een streek waar aardbevingen veelvuldig voorkomen, laten zich echter in den regel niet zoo spoedig van streek brengen en zijn dus in de eerste plaats in staat betrouwbare waarnemingen te doen. Deze strekken zich uit over drie onderwerpen: tijdsbepalingen, richting en soort der bewegiDg en uitwerkingen der aardbeving.

Het bezit van een liefst accuraat, doch in elk geval gelijkmatig loopend hoi loge en het steeds bij zich dragen van een klein notitieboekje zijn eerste vereischten. Zoodra de eerste schok wordt waargenomen noteert men den tijd en telt daarna bij zich zelf in een bekend tempo verder. Niet zelden is het geheele natuurverschijnsel, wat de hoofdzaken betreft, in enkele minuien afgeloopen en, volgen meerdere schokken of golfbewegingen in kleiner of grooter tusschenpoozen elkaar op. Telt men nu van het begin af ruslig door dan kan men die verschillende schokken eenvoudig noteeren door opgaaf van het cijfer tot waar men bij het tellen gekomen is en in den tusschentijd zijn aandacht vestigen op andere dingen. Hieronder behoort in de eerste plaats waarneming dei slingeringen van lampen of andere hangende voorwerpen, waarvan de richting en de grootte met betrekking tot andere aanwezige voorwerpen zoo goed mogelijk wordt bepaald. Men denke er aan dat de bedoelde slingerrichting door wrijving aan het ophangpunt en andere oorzaken vrij spoedig verandert en dus dadelijk moet worden waargenomen. Heeft men een kompas bij de hand zoo verhoogt dit natuurlijk zeer de nauwkeurigheid.

Goede waarnemingen kunnen ook worden verricht aan een met water gevulden bak; door den schok zal het vocht meest naar één zijde uitspatten en deze plaats wordt dadelijk genoteerd.

Zoo spoedig mogelijk na alloop dient het horloge vergeleken te worden met het naastbijzijnde olïicieele uurwerk b. v. aan een telegraafkantoor.

In het algemeen trachte men de volgende vragen te beantwoorden:

1. Op welken dag en op welken lijd (uren, minuten en seconden) werd de eerste hevige schok waargenomen?

2. Hoe gaat het waarnemingsuurwerk (horloge of iets anders) met betrekking tot het naastbijzijnde onder olïicieele controle staande uurwerk ?

3. Welke is de juiste ligging van de plaats van waarneming; hoe was de waarnemer gestemd (kalm, zenuwachtig enz.)?

4. Op welke soort grond staat de waarnemingsplaats (vast gesteente, zandof kleigrond enz.)?

5. Hoeveel schokken werden waargenomen en in welke tusschenruimten ?

6. Hoe was de beweging (stoot van onder naar boven, korte schok van ter zijde, golfachtig, alleen slerk trillend enz.)? Was zij dezelfde hij alle

Sluiten