Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuilen beginners waarschijnlijk een hoek maken tusschen p en n, b—n, t—n. d—n, m—p, m—b, m—t, m—d, opw. r en m, enz, maar de meer geavanceerden zullen in deze verbindingen den hoek weglaten. — Trouwens dit zult gij bij meerdere kennis van het stelsel en bij grootere vingervaardigheid, zelf gemakkelijk voelen. —

Voor het begin doet gij wél, U aan deze opmerking niet te storen, schrijf langzaam en zuiver; het is beter dat gij U te strikt aan den regel van langzaam en zuiver schrijven houdt, dan dat gij dien regel ook maar in het minst of geringst veronachtzaamt.

Wanneer een rechte medeklinker wordt herhaald, moet er geen breuk ontstaan; schrijf dus niet: d—d 9), maar 10); k—k niet 11) maar 12); b—b niet 13) maar 14); r—r niet 15) maar 16); li— r niet 17) maar 18). enz.

Wanneer een gebogen medeklinker herhaald wordt, herhaal dan ook den boog; m—m 19), f-—/' 20), n—n 21), r—r 22), l—l 23).

Alleen staande consonanten rusten op de lijn als 24) h, t. g b, m, n, iv, l, v, s. Ook combinatiën als de volgende 25) mn, Ir, rsj, lp, n, m, gg, vsj, rr, msj, rp, rm, lm, hd, wr, mt, kts.

Wanneer 2 dalende letters worden vereenigd, moet de eerste op de lijn rusten, de tweede gaat er onder: 26) tch, gg, pp, pg, vt, tcht, rp, rkt, vgd, drg, grig.

Als oefening op deze tweede les zult gij het best doen, de medeklinkers alle onderling te verbinden daarbij steeds de klanken uitsprekende, die gij neerschrijft, zoo bijv: 27) p en p. pb, pt, pd, pg, pger enz.; voorts: 28) bb, bp, bt, bd, bg, bger, enz, dan 29) tp, tb, tt, ld, tg, tger en zoo het geheele alphabet doorgaande; schrijf van elk dezer verbindingen zoo niet een pagina dan toch minstens eene lijn vol en streef steeds naar zuiverheid. Dit is tevens de beste methode om u met de medeklinkers vertrouwd te maken.

Sluiten