Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Komt een klinker vóór r, zorg dan dat r naar onder gaat. Maar anders gerust opwaarts, waartegen geen bezwaar bestaat ; bijv: dalende r in 191) eerlang, 192) erg, 193) orgel, 194) geur, 195) tier.

opw. r in 196) riem, 197) rek.

Ook gaat r opw. na een opw. letter: 198) roer, 199) jam. 200) wrijve.

Het is een goede oefening, -wanneer gij ééne lijn van uw schrijfboek met één woord vult en u daarbij in de samenstelling goed tracht in te denken. Licht de pen ëSrst van het papier, wanneer gij al de medeklinkers hebt geschreven, en tot

de vokalisatie moet overgaan.

Waar gij woorden van meer dan eene lettergreep tegenkomt kunt gij ter meerdere duidelijkheid de klinkers bij die medeklinkers schrijven, waarbij zij bij verdeeling van het woord 111 lettergrepen, behooren als: 200) leeraar, de a nevens de 2e r ofschoon het.een iste positie klinker is, die dus eigenlijk naast de eerste r moet staan; 202) allerwege 203) weleer.

Ook de voorbeelden in den text werke men uit. Stuit gij op eene moeilijkheid zoek dan niet dadelijk de oplossing in de uitgewerkte voorbeelden achter in het boek, maar tracht de oplossing zelve te vinden. Schrijft bijv. alle woorden in deze oeteningen en in den text eerst in gewoon schrift onder elkaar, vervolgens schrijft gij den stenographischen vorm achter elk woord en hebt gij dat gedaan, vergelijk uwe vormen dan met de uitgewerkte voorbeelden; is er verschil, tracht L dan een verklaring daarvan te geven.

Laat U daarbij niet ontmoedigen wanneer er wat heel veel verschil bestaat. — Rome is niet in één dag gebouwd.

Stel U niet tevreden met eenvoudig de voorbeelden na te lezen; uwe vingers moeten ook oefening hebben, en laat gij geest en hand samenwerken, dan zal uw geest zich gemakkelijker de regels eigen maken.

Sluiten