Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehecht) ergo, de oorspronkelijke medeklinker blijft het hoofdelement van den ontstanen vorm, de hoek is slechts een aanhechtsel, een bijkomende omstandigheid, en gij hebt eerst aan de hoofdzaak, dan aan de bijzaken te denken; 20 (isdus pr, 21) pl, niet rp en lp.

Noem de vormen, die door de aanhechting van de beginhoeken (r en 1) ontstaan, niet p—r, t—r, p—1, t—1 enz, maar noem ze per, ter, pel, tel, enz., als 't ware één klank, voortgebracht door ééne beweging van de organen. En terwijl gij die vormen als een onafscheidelijk geheel beschouwt hebt gij ze ook te vokaliseeren, alsof het de oorspronkelijke vormen waren.

Derhalve, een klinker na een medeklinker, waaraan de r of 1 hoek is gehecht, wordt na de r of 1 gelezen, een klinker vóór een medeklinker waaraan de r of 1 hoek gehecht is, wordt voor den geheelen vorm gelezen.

Lees dus: 22) eikel, niet lijk, zooals sommigen wel eens doen, denkende eerst den hoek te zien: 23) klei, 24) lijk, 25) appel, 2b) ijzer, 27) eischer, 28) trek, 29) trekker, $o)bleek,$i) bleeker, 32) blik, 33) entree, 34) Griek, 35) vrager, 36) vroeger, 37) vogel, 38) weiger, 39) rekel, 40) glas, 41) gekker, 42) fakkel, 43) reeder, 44) redder, 45) lammer, 46) lekker, 47) ruimer, 48) houder, (zie h haak), 49) hater, 50) veehoeder, 51) vleugel, 52) werker, 53) ruiker, 54) preeker, 55) gril, 5b) winkel.

Om u het schrijven van die hoeken gemakkelijker in het geheugen te prenten, hebt gij u slechts het volgende te herinneren: dat de l-hoek aan den zelfden kant wordt geschreven van de rechte medeklinkers als de s-cirkel, dus dat s en I beide, door een teruggaande handbeweging — tegen de richting der wijzers van een uurwerk — worden in het leven geroepen; r wordt verkregen door een vooruitgaande beweging.

Voorts ziet gij t met den r-'noek door uw rechter-wijsvinger gebogen voor u te houden en t met den 1- hoek doör den linkerwijsvinger gebogen voor u te houden.

Sluiten