Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2' t drukt gij het best uit door 336) 2' 4 » » » » » » 33 7)

Va 3A 7s, blijven y2 s/4 s/8; 3%% zie 338) 3 of 4 schrijve men f

7 of 8 » » 7 8

3 tot 4 » » 3 1 4

LES XIV.

Contracties.

Soms komt men woorden tegen, die, voluit geschreven, geen gemakkelijk en vlug neer te schrijven vorm hebben; een andermaal stuit men op vormen, die ofschoon op zich zelf kort genoeg en gemakkelijk uitvoerbaar, den schrijver toch door hun herhaald voorkomen te lang zijn en waardoor hij onwillekeurig naar een saamgetrokken vorm zal zoeken. Het gevleugeld woord van Napoleon I: a la guerre comme a la guerre kan men hier dan m gewijzigden vorm toepassen en zeggen :'a la stenographie comme a la sténographie, en — men neemt zijn toevlucht tot contracties.

Men heeft zich dan in het algemeen hierdoor te laten leiden, dat een contractie moet laten voelen, wat er staat terwijl zij tegelijkertijd duidelijk aangeeft, wat er niet staat

afnemen: ^ ^ CMltraCtieS "0g ^ r^els -

n een woord met de lettergreep be aanvangende, kan in verreweg de meeste gevallen die b worden weggelaten; desnoods zou men door wijd plaatsing kunnen aangeven dat de lettergreep be weggelaten is.

i ) Zij bezweek na een kort Ivjden. 2) Die bekrompenheid bevalt riGTti met.

D°,C,h ,blJna a'le gevallen wordt het woord zonder be gemakkelijk herkend, zelfs wanneer geen wijdplaatsing in acht genomen is; de voornaamste dier contracties volgen hier-

Sluiten