Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europeesehe Bestuursambtenaren voor Nederland scli-Indië.

Ongeveer zes jaren zijn thans verloopen sedert ik in een der meer in het bijzonder aan Indië's belangen gewijde tijdschriften 1) de aandacht vestigde op de hoogst gebrekkige opleiding, welke het deel is der aanstaande Europeesehe bestuursambtenaren in Nederlandsch-Indië, en op de belachelijke waarborgen voor verstandelijke opvoeding, waarmede ten hunnen aanzien bij voortduring genoegen wordt genomen.

Wat toen voor het eerst duidelijk en ondubbelzinnig werd gezegd is van lieverlede eene communis opinio geworden, die ook in den tegenwoordigen Minister van Koloniën een overtuigd voorstander vindt.

Het bij ons te lande steeds met zekere voorliefde door de «gros bonnets" gevolgde stelsel van doodzwijgen heeft, ook wat mijne beschouwingen betreft, weinig uitgewerkt. Er is, durf ik wel zeggen, niemand die thans eene poging zou willen wagen om het Delftsche régime te verdedigen tegen de volkomen verdiende verwijten, die het van alle kanten treffen, en dat de Minister van Koloniën onnut werk deed

') Ind. Gid9. December 1893.

Sluiten