Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeden dat, naar de opvatting der Staatscommissie, de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur, alsmede de Referendarissen en Secretarissen der Departementen van Algemeen Burgerlijk Bestuur (de Algemeene Secretarie hieronder begrepen) bij uitnemendheid »van den administratieven dienst in Neder landsch-Indië" zijn, maar hoe komt zij toch daartoe? Spreekt dit bij geval van zelf? Zijn dan houtvesters, veeartsen, ontvangers (zoowel algemeene als die van bijzondere middelen), onderwijzers, landmeters, ingenieurs, en wie al niet meer, niet eveneens ambtenaren die uitvoering hebben te geven aan wettelijke voorschriften en dus uit dien hoofde even goed tot »den administratie ven dienst" behooren als de eigenlijke bestuursambtenaren?

Ik zou op deze logische fout, om met den genusnaam aan te duiden wat eenvoudig species is, niet zoo de aandacht vestigen, indien zij niet tot dadelijk, en onvermijdelijk, gevolg had dat de voorgestelde regeling veel minder voldoet dan het geval zou geweest zijn, indien de Staatscommissie zich wat beter rekenschap had gegeven van het overigens vrij algemeen bekende onderscheid tusschen geslacht en soort.

Nu stelt zij dezelfde eischen aan ambtenaren met geheel verschillende functiën. Wat heeft iemand, die zich tot levenstaak koos om in de bureaux der Departementen van algemeen burgerlijk bestuur zijn lichtte doen schijnen, toch in 's hemelsnaam aan die kennis van inheemsche talen en ethnographie, waarmede de Staatscommissie hem toegerust wil hebben? Of liever, want zoo is die vraag minder juist gesteld, wie legt ons uit waarom voor zoo iemand die kennis, laat haar ook nog zoo oppervlakkig zijn, meer waarde heeft dan e. g. voor een machinist of postcommies? Ik geloof dat

Sluiten