Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de functiën dezer landsdienaren, als corps beschouwd, en die van houtvesters, ingenieurs, ontvangers e. d. Hebben wij in liet eerste geval te doen met wat ik zou willen noemen verschillen in graad, in het laatste geval zijn het verschillen in den aard der functiën, die ons opvallen.

Immers, van alle ambtenaren van den administratieven dienst, om hier die geliefkoosde uitdrukking eens te bezigen, is die van het binnenlandsch bestuur degene, welke het nauwst in aanraking komt met de inlandsche, of liever met de niet-Europeesche, bevolking. »De bescherming der inlandsche bevolking tegen willekeur, van wien ook, is een der gewichtigste plichten van den Gouverneur-Generaal" lezen wij in het Regeeringsreglementen wie anders dan de Europeesche bestuursambtenaren zijn de helpers van den Opperlandvoogd in het volbrengen van dezen gewichtigen plicht?

Om dit gedeelte zijner taak tot zijn recht te doen komen is het een noodwendig vereischte dat de bestuursambtenaar zooveel mogelijk het vertrouwen van den inlander hebbe. Die woorden »van wien ook" in het zooeven aangehaalde wettelijke voorschrift zijn veelzeggend; ondermeer vallen alle ambtenaren hieronder, en ook tegen de door hen gepleegde willekeur behoort de Gouverneur-Generaal te waken.

Dit brengt van zelf mede een toezicht door de bestuursambtenaren ook op de overige dienaren van het Gouvernement, ten minste dit behoorde zoo te zijn. En daartoe moet de bestuursambtenaar in de eerste plaats vast in

>) Art. 55, late al.

Sluiten