Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle andere, dat er wel nooit gebrek zal zijn aan personen die uit roeping zich daaraan willen wijden. Waarom nu zulke jonge lieden gedwongen tot studies die grootendeels onderwerpen raken, waarmede zij in hunne latere betrekking niets te maken zullen hebben? Stel u een oogenblik een jongmensch van achttien jaar voor dat, dank zij zijne relatiën met Indië, weet hoeveel aangenaams de werkkring bij het binnenlandsch bestuur aanbiedt, zoodat het zijn ideaal is om eenmaal bij dezen diensttak geplaatst te worden. Wat moet zoo iemand nu aanvangen om dit te bereiken als de voorstellen der Commissie wet zullen zijn geworden? Natuurlijk een der examens alleggen waarop in art. 1 van het Ontwerp-Besluit gedoeld wordt. Die examens loopen evenwel zeer uiteen wat hunne zwaarte betreft, en ons jongmensch zou geen mensch moeten zijn om niet geneigd te zijn dat te kiezen, wat hem met de minste inspanning daar brengt, waar hij wezen moet b. v. de studie voor candidaat in de rechten of voor surnumerair. Maar, zal men zeggen, dan is de kans om aangenomen te worden voor hem zeer gering. en dit zou volkomen juist zijn. Onze vriend ziet dat ook in en gaat ten einde zeker van zijne zaak te zijn, promoveeren of voor ingenieur studeeren. Is het nu geen zonde en schande om iemand met zooveel ambitie voor zijne toekomstige loopbaan te dwingen studies te gaan maken, waaraan hij later absoluut niets heeft, terwijl toch de gelegenheid zoo schoon was om deze zoodanig in te richten dat zij eene materie betreffen, die later voor hem van oneindig veel nut kan zijn.

De Commissie heeft gezegd dat het onderwerp, ter regeling waarvan zij voorstellen had in te dienen »zeer moeielijk" is en zij heeft hiermede niets te veel gezegd. Waar echter

Sluiten