Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene moeielijke aangelegenheid moet geregeld worden, daar begint men met zich vóór alles eene heldere voorstelling daarvan te maken, en wel in bijzonderheden. Ilad de Commissie zich daartoe gezet, dan zou het haar duidelijk geworden zijn dat zij scherp behoorde te onderscheiden tusschen bestuursambtenaren en andere ambtenaren van den administratieven dienst, en dat wegens dit verschil de regeling der opleiding van bestuursambtenaren er eene sui generis behoort te zijn, evenals die van houtvesters, officieren, rechters en zoo voort. Eenmaal tot dit inzicht gekomen, zou zij waarschijnlijk wel begrepen hebben dat het moeielijke in deze aangelegenheid vooral daarin moet worden gezocht, dat het hier niet geldt eene technische studie (ik vat dit in zeer ruimen zin op) maar dat het aan den anderen kant ook niet aangaat om te meenen dat de kennis der geheimen van het menschelijk gebit of van de constructie der nieuwste vuurmonden voor den toekomstigen bestuursambtenaar evenveel waarde heeft als b. v. die van het sanskriet of het jus civile. Zoover gekomen zou zij van zelf hebben ingezien dat, wijl niet alle onderdeden der menschelijke wyetenschap den bestuursambtenaar van evenveel nut zijn, hieruit eene keuze moet worden gedaan, en natuurlijk allereerst die onderwerpen van studie in aanmerking behooren te komen, welke van het meeste nut zijn. Op grond van dergelijke overwegingen leert men onzen ingenieurs geen arabisch, en verlangt men geene diepgaande kennis van sterrekunde van toekomstige rechterlijke ambtenaren. Eene oppervlakkige beschouwing van den werkkring der bestuursambtenaren in Indië zou de Commissie al vrij spoedig tot het inzicht gebracht hebben dat, in het algemeen gesproken, philologische en juridische

Sluiten